rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022  РОКИ загальний (Форма 2020-1)
1. Рожнівська сільська рада (0)(1) 04359092 3221287200
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Створення належних умов для ефективної діяльності органів місцевого самоврядування сільської ради, виконання ними власних та делегованих повноважень, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, покращення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування, забезпечення сталого місцевого розвитку, створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
Найменування показника результату Одиниця виміру 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:
(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) Номер цілі державної політики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0110000 Рожнівська сільська рада 5 116 000 6 840 800 5 594 309 6 234 945 6 479 660
0110150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 019 120 2 960 900 2 794 400 3 442 776 3 573 460 0
0111162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 120 000 146 600 160 000 170 000 180 000 0
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 163 800 200 000 200 000 200 000 200 000 0
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20 000 20 000 25 000 25 000 30 000 0
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 132 080 200 000 200 000 200 000 200 000 0
0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 50 000 50 000 50 000 0 0 0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 478 900 1 654 300 985 000 976 000 1 035 000 0
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 207 100 710 000 100 000 100 000 100 000 0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 200 000 0 100 000 0 0 0
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 470 000 570 400 729 909 821 169 841 200 0
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 255 000 328 600 250 000 300 000 320 000 0
  УСЬОГО 5 116 000 6 840 800 5 594 309 6 234 945 6 479 660
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:
(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) Номер цілі державної політики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0110000 Рожнівська сільська рада 2 739 300 3 418 200 60 000 165 000 170 000
0110150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 60 000 60 000 60 000 65 000 70 000 0
0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 80 000 0 0 0 0 0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 50 000 70 000 0 0 0 0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 549 300 2 750 800 0 100 000 100 000 0
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0 400 000 0 0 0 0
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 137 400 0 0 0 0
  УСЬОГО 2 739 300 3 418 200 60 000 165 000 170 000
Сільський голова Кабиш В.М.
 (підпис)  (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Батюк Г.М.
 (підпис)  (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)
1. Рожнівська сільська рада (0)(1) 04359092
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2.  Рожнівська сільська рада (0)(1)(1) 04359092
                            (найменування відповідального виконавця )                (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3221287200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)         (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Организацйне, інформаційно-аналитичне та матеріально-техничне забезпечення діяльності сільської ради
2) завдання бюджетної програми; 
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 2 019 120 X X 2 019 120 296 090 000 X X 296 090 000 2 794 400 X X 2 794 400
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) X 60 000 0 60 000 X 60 000 0 60 000 X 60 000 0 60 000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  X 20 000 0 20 000 X 20 000 0 20 000 X 20 000 0 20 000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   X 40 000 0 40 000 X 40 000 0 40 000 X 40 000 0 40 000
УСЬОГО 2 019 120 60 000 0 2 079 120 296 090 000 60 000 0 296 150 000 2 794 400 60 000 0 2 854 400
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 3 442 776 X X 3 442 776 3 573 460 X X 3 573 460
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) X 65 000 0 65 000 X 70 000 0 70 000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  X 25 000 0 25 000 X 25 000 0 25 000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   X 40 000 0 40 000 X 45 000 0 45 000
УСЬОГО 3 442 776 65 000 0 3 507 776 3 573 460 70 000 0 3 643 460
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2111 Заробітна плата 1 342 420 0 0 1 342 420 1 942 200 0 0 1 942 200 1 781 400 0 0 1 781 400
2120 Нарахування на оплату праці 301 200 0 0 301 200 440 700 0 0 440 700 392 000 0 0 392 000
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 75 000 20 000 0 95 000 70 000 20 000 0 90 000 80 000 20 000 0 100 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 58 000 35 000 0 93 000 190 000 25 000 0 215 000 190 000 25 000 0 215 000
2250 Видатки на відрядження 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000
2271 Оплата теплопостачання 175 000 0 0 175 000 220 000 0 0 220 000 260 000 0 0 260 000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 500 0 0 3 500 4 000 0 0 4 000 6 000 0 0 6 000
2273 Оплата електроенергії 54 000 0 0 54 000 84 000 0 0 84 000 75 000 0 0 75 000
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000
2800 Інші поточні видатки 0 5 000 0 5 000 0 15 000 0 15 000 0 15 000 0 15 000
УСЬОГО 2 019 120 60 000 0 2 079 120 2 960 900 60 000 0 3 020 900 2 794 400 60 000 0 2 854 400
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2111 Заробітна плата 2 291 126 0 0 2 291 126 2 369 640 0 0 2 369 640
2120 Нарахування на оплату праці 504 050 0 0 504 050 521 320 0 0 521 320
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 84 300 25 000 0 109 300 88 000 25 000 0 113 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 190 000 25 000 0 215 000 200 000 30 000 0 230 000
2250 Видатки на відрядження 6 000 0 0 6 000 6 500 0 0 6 500
2271 Оплата теплопостачання 275 300 0 0 275 300 290 000 0 0 290 000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7 000 0 0 7 000 8 000 0 0 8 000
2273 Оплата електроенергії 80 000 0 0 80 000 85 000 0 0 85 000
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000
2800 Інші поточні видатки 0 15 000 0 15 000 0 15 000 0 15 000
УСЬОГО 3 442 776 65 000 0 3 507 776 3 573 460 70 000 0 3 643 460
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та ії виконавчого комітету 2 019 120 60 000 0 2 079 120 2 960 900 60 000 0 3 020 900 2 794 400 60 000 0 2 854 400
УСЬОГО 2 019 120 60 000 0 2 079 120 2 960 900 60 000 0 3 020 900 2 794 400 60 000 0 2 854 400
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та ії виконавчого комітету 3 442 776 65 000 0 3 507 776 3 573 460 70 000 0 3 643 460
УСЬОГО 3 442 776 65 000 0 3 507 776 3 573 460 70 000 0 3 643 460
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Затрат 0 0 0
0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 9 0 9 9 0 9 9 0 9
0 Продукту 0 0 0
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації заяв та скарг громадян, журнал реєстрації вхідної кореспонденції 1050 0 1050 1100 0 1100 1125 0 1125
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Порядокденний сесій 213 0 213 220 0 220 240 0 240
0 Ефективності 0 0 0
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 117 0 117 122 0 122 125 0 125
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 24 0 24 24 0 24 27 0 27
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Кошторис 224346 0 224346 251322 0 251322 312410 0 312410
2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Затрат 0 0
0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 9 0 9 9 0 9
0 Продукту 0 0
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації заяв та скарг громадян, журнал реєстрації вхідної кореспонденції 1150 0 1150 1200 0 1200
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Порядокденний сесій 245 0 245 250 0 250
0 Ефективності 0 0
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 127 0 127 130 0 130
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 27 0 27 30 0 30
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Кошторис 316702 0 316702 326710 0 326710
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)
Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обов'язкові виплати 546 220 0 664 304 0 732 680 0 737 968 0 743 390 0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами 342 600 0 409 188 0 430 896 0 434 604 0 438 456 0
стимулюючі доплати та надбавки 370 900 0 345 600 0 503 412 0 1 006 800 0 1 078 800 0
Премії 280 900 0 741 174 0 341 300 0 342 040 0 342 812 0
Матеріальна допомога 58 000 0 71 315 0 75 928 0 76 238 0 76 558 0
Інші виплати 86 400 0 119 807 0 128 080 0 128 080 0 128 080 0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років 39 800 0 62 290 0 66 960 0 66 960 0 66 960 0
у т.ч. допомога на оздоровлення 46 600 0 57 516 0 61 120 0 61 120 0 61 120 0
УСЬОГО 1 342 420 0 1 942 200 0 1 781 400 0 2 291 126 0 2 369 640 0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№ з/п Категорії працівників 2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 510 - Державні службовці 4 4 0 0 4 0 4 0 4 4 4 4 0 0
2 511 - Інші працівники та службовці 3,5 3 0 0 3,5 0 3 0 3,5 3 3,5 3 0 0
3 527 - Робітники 1,5 1 0 0 1,5 0 1 0 1,5 1 1,5 1 0 0
4 УСЬОГО штатних одиниць 9 8 0 0 9 0 8 0 9 8 9 8 0 0
5 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО 0 0
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у
2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки
Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення  навантаження на одного працівника. Також варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням  підвищенням активності громадян в прийнятті рішень.В плановому та прогнозних роках цей показник зростатиме внаслідок звернень громадян за матеріальною допомогою, обсяги якої збільшуватимуться.Передбачення витрат на 2020-2022 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань місцевої ради.
14. Бюджетні зобов’язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)
загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2111 Заробітна плата 0 1 342 420 0 0 0 0 0 1 342 420
2120 Нарахування на оплату праці 0 301 200 0 0 0 0 0 301 200
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 75 000 0 0 0 0 0 75 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 58 000 0 0 0 0 0 58 000
2250 Видатки на відрядження 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000
2271 Оплата теплопостачання 0 175 000 0 0 0 0 0 175 000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 3 500 0 0 0 0 0 3 500
2273 Оплата електроенергії 0 54 000 0 0 0 0 0 54 000
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000
УСЬОГО 0 2 019 120 0 0 0 0 0 2 019 120
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках: 
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2019 рік 2020 рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2111 Заробітна плата 1 942 200 0 0 0 1 942 200 0 0 0 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 440 700 0 0 0 440 700 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 190 000 0 0 0 190 000 0 0 0 0 0
2250 Видатки на відрядження 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання 220 000 0 0 0 220 000 0 0 0 0 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 84 000 0 0 0 84 000 0 0 0 0 0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0
УСЬОГО 2 960 900 0 0 0 2 960 900 0 0 0 0 0
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2020 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
"Зобов'язання прийняті до виконання у 2018 році виконання на 95% по загальному фонду та на 74% по спецііальному.Касові видатки у 2018 році склали  по загальному фонду 1478193,0 грн. Асигнування були спрямовані на забезпечення повної потреби в фінансуванні  на забезпечення діяльності сільської ради Очікуваний обсяг взяття  зобов'язань у 2019 році за бюджетною програмою  становить 2019120,0грн.,  та очікується виконати на 100%. Кошти планується спрямувати на потреби  забезпечення діяльності сільської ради.  Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 році не очікується. Дебітьрська заборгованість в поточному році за передплату періодичних видань згідно постанови 117. В плановому та прогнозних роках плануеться збільшення заборгованості за рахунок збільшення придбання переодичних видань.
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
Власні надходження у 2020 році сформовані за рахунок Іншіх джерел власних надходжень (код доходів 25020100 та 25020300) та спрямовані на придбання канцелярського, письмового приладдя та паперу,оплати періодичних видань,та послуг за виконані роботи по супровіду програмних забезпечень та налагодженню ПК.
Сільський голова Кабиш В.М.
 (підпис)  (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Батюк Г.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)
1. Рожнівська сільська рада (0)(1) 04359092
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2.  Рожнівська сільська рада (0)(1)(1) 04359092
                            (найменування відповідального виконавця )                (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(1)(1)(6)(2) (1)(1)(6)(2) (0)(9)(9)(0) Інші програми та заходи у сфері освіти 3221287200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)         (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників
2) завдання бюджетної програми; 
- створення умов  для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому.
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 120 000 X X 120 000 146 600 X X 146 600 160 000 X X 160 000
УСЬОГО 120 000 0 0 120 000 146 600 0 0 146 600 160 000 0 0 160 000
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 170 000 X X 170 000 180 000 X X 180 000
УСЬОГО 170 000 0 0 170 000 180 000 0 0 180 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 120 000 0 0 120 000 146 600 0 0 146 600 160 000 0 0 160 000
УСЬОГО 120 000 0 0 120 000 146 600 0 0 146 600 160 000 0 0 160 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 170 000 0 0 170 000 180 000 0 0 180 000
УСЬОГО 170 000 0 0 170 000 180 000 0 0 180 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників 120 000 0 0 120 000 146 600 0 0 146 600 160 000 0 0 160 000
УСЬОГО 120 000 0 0 120 000 146 600 0 0 146 600 160 000 0 0 160 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників 170 000 0 0 170 000 180 000 0 0 180 000
УСЬОГО 170 000 0 0 170 000 180 000 0 0 180 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)
Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№ з/п Категорії працівників 2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 УСЬОГО штатних одиниць
2 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО 0 0
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у
2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки
14. Бюджетні зобов’язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)
загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках: 
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2019 рік 2020 рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2020 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
Сільський голова Кабиш В.М.
 (підпис)  (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Батюк Г.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)
1. Рожнівська сільська рада (0)(1) 04359092
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2.  Рожнівська сільська рада (0)(1)(1) 04359092
                            (найменування відповідального виконавця )                (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 3221287200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)         (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2) завдання бюджетної програми; 
Основними завданнями Програми є:
- збільшення кількості дітей , охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
- змістовному відпочинку, санаторно-курортному лікуванні, туристично-екскурсійному обслуговуванні
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 163 800 X X 163 800 200 000 X X 200 000 200 000 X X 200 000
УСЬОГО 163 800 0 0 163 800 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 200 000 X X 200 000 200 000 X X 200 000
УСЬОГО 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 163 800 0 0 163 800 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
УСЬОГО 163 800 0 0 163 800 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
УСЬОГО 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Оздоровлення за межами Київскої області (придбання путівок) 163 800 0 0 163 800 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
УСЬОГО 163 800 0 0 163 800 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Оздоровлення за межами Київскої області (придбання путівок) 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
УСЬОГО 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Продукту 0 0 0
0 кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку осіб Список 52 0 52 55 0 55 55 0 55
0 кількість придбаних путівок на відпочинок дітей од. Бухгалтерський звіт 52 0 52 0 0 0 0 0 0
0 Ефективності 0 0 0
0 середні витрати на відпочинок однієї дитини грн. Бухгалтерський звіт 3150 0 3150 3636 0 3636 3636 0 3636
0 Якості 0 0 0
0 динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком відс. Розрахунок 149 0 149 106 0 106 0 0 0
2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Продукту 0 0
0 кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку осіб Список 55 0 55 55 55
0 кількість придбаних путівок на відпочинок дітей од. Бухгалтерський звіт 0 0 0 0 0
0 Ефективності 0 0
0 середні витрати на відпочинок однієї дитини грн. Бухгалтерський звіт 3636 0 3636 3636 3636
0 Якості 0 0
0 динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком відс. Розрахунок 0 0 0 0 0
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)
Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№ з/п Категорії працівників 2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 УСЬОГО штатних одиниць
2 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО 0 0
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у
2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки
Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання , що є однією з причин збільшення бюджетних призначень. Також варто відмітити збільшення кількості дітей охоплених оздоровленням . В плановому та прогнозних роках цей показник зростатим. Передбачення витрат на 2019-2021 роки обумовлена подальшою реалізацією програми.
14. Бюджетні зобов’язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)
загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках: 
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2019 рік 2020 рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2020 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
Сільський голова Кабиш В.М.
 (підпис)  (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Батюк Г.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)
1. Рожнівська сільська рада (0)(1) 04359092
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2.  Рожнівська сільська рада (0)(1)(1) 04359092
                            (найменування відповідального виконавця )                (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3221287200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)         (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
створення необхідних умов для вирішення найбільших соціальних проблем незахищених верств населення.
2) завдання бюджетної програми; 
Забезпечення матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування пільгових категорій населення;
2.Соціальний захист та підтримка інвалідів;
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 20 000 X X 20 000 20 000 X X 20 000 25 000 X X 25 000
УСЬОГО 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 25 000 0 0 25 000
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 25 000 X X 25 000 30 000 X X 30 000
УСЬОГО 25 000 0 0 25 000 30 000 0 0 30 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 25 000 0 0 25 000
УСЬОГО 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 25 000 0 0 25 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25 000 0 0 25 000 30 000 0 0 30 000
УСЬОГО 25 000 0 0 25 000 30 000 0 0 30 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 25 000 0 0 25 000
УСЬОГО 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 25 000 0 0 25 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги 25 000 0 0 25 000 30 000 0 0 30 000
УСЬОГО 25 000 0 0 25 000 30 000 0 0 30 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 20