rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
                                                            22.06.2011 року

 

             РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
      БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ


Про внесення змін до рішення
«Про встановлення місцевих податків
та зборів на наступний бюджетний період


Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України,  Рожнівська сільська рада  Броварського району Київської області


ВИРІШИЛА:

1.   Внести зміни до діючого рішення 10 сесії 06 скликання № 194 від 14.06.2011р. «Про місцеві податки та збори» на наступний бюджетний період 2012 р. та встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку 1.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2012 року.

3. Виконавчому органу Рожнівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього Рішення із додатками до органу державної податкової служби Броварського  району.

 

Сільський голова                                        Т.І.Мехед

 

 


   Додаток № 1
   до рішення Рожнівської сільської ради
   Броварського району, Київської області
   від «___» ____________2011 року №_____

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1. Платники податку:

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податкує кожна з цих осіб за належну їй частку.


1.3 Об'єкт оподаткування.

1.3.1 Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.

1.3.2 Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

в) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

г) гуртожитки.


1.4. База оподаткування

1.4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

1.4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюються органом держаної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

1.4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

1.4.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.


1.5. Пільги зі сплати податку

1.5.1 База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий ( звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник  податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

1.6. Ставка податку

1.6.1 Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта  житлової нерухомості:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для квартир, житлова площа, яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів – 2,7% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного( податкового ) року.


1.7. Податковий період
1.7.1 Базовий податковий( звітний) період  дорівнює календарному року.

 

1.8. Порядок обчислення суми податку

1.8.1 Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

1.8.2 Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою встановленою у порядку, визначеному статею 58 Податкового Кодексу

Щодо новостроєнного(нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою -  платником починаючи з місяця, в якому виникло право на такий об'єкт.Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

1.8.3 Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання(реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення  зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

1.8.4 Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинність ця стаття, а в наступні роки щокварталу, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податної служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу, визначеному Кабінетом Міністрів України.

1.8.5 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного(нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

1.9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

1.9.1 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця в якому виникло право власності.

1.9.2 Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.


1.10. Порядок сплати податку.

1.10.1 Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.


1.11. Строк сплати податку.

1.11.1 Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар сільської ради                                                  Г.М.ХавроАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
 рішення Рожнівської сільської ради "Встановлення фіксованих ставок єдиного
 податку місцевих зборів".
Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

1.Опис проблеми.
У зв’язку прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності з 01.01.2011 р., на виконання п. 5 розділу XIX. Прикінцеві положення  та Закону України «Про внесення змін по Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» № 4014-VІ від 04.11.2011 р., Рожнівській сільській раді необхідно забезпечити прийняття рішеня щодо встановлення фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів.
2. Мета та завдання регулювання.
Метою прийняття Рожнівською сільською радою даного регуляторного акта є:
- забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;
- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих зборів;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів. Завданням запропонованого проекту рішення є: - встановлення фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів.

3. Альтернативні способи досягнення цілі.
Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній.
Правове регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішення сільської ради для виконання на території села Рожни, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта.
Згідно з ст.7,10,12,267, п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів.
Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Рожнівської сільської ради "Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів".
Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:
- доцільності,
- адекватності,
- прозорості,
- ефективності,
- передбачуваності,
- збалансованості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.
Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує розмір фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів у селі Рожни. Він максимально відповідає вимогам часу, стану та тим умовам, що склалися у селі і потребує затвердження Рожнівською сільською радою.
В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.
Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.


6. Очікувані результати дії акта.
У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:
Таблиця вигод і витрат.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Забезпечення надходжень до сільського бюджету Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта).
Суб’єкти підприємницької діяльності Гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності села Сплата фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів у селі Рожни.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття є загальнообов’язковим до застосування на території села Рожни та діє на для суб’єктів малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.
Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане.

8. Показники результативності регуляторного акта.
Цільова група:
Суб’єкти малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

Показники результативності:
Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до сільського бюджету.
Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на утримання соціальної сфери від надходжень до бюджету села.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відділом з питань економіки, фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками.