rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
                                                                26.12.2011

 

             РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
      БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Шістнадцята  сесія 06 скликання

РІШЕНН Я

       20  грудня 2011 року                                                                                               № 415

«Про затвердження Положення
про клубний заклад»


           Відповідно до Положення про Міністерство культури та туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 року № 1566, постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 року № 1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами, заслухавши та обговоривши примірне Положення про клубний та керуючись ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Рожнівська сільська радаВИРІШИЛА:
.

1.    Затвердити Положення про клубний заклад.
                               (Положення додається).


                                 Сільський голова                                      Т.І. Мехед   


                                                                                                 Додаток № 1
                                                                                                  до рішення 16 сесії 06 скликання
                                                                                    № 412 від 20.12.2011 року


ПОЛОЖЕННЯ
про клубний заклад

1. Загальні положення.
1.1.    Клубний заклад – це будинок культури системи Міністерства культури і туризму України, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань.
1.2.    Клубний заклад є бюджетною неприбутковою організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.
1.3.    Типи та різновиди клубних закладів залежать  від місцевих умов і можливостей з урахуванням інтересів і побажань населення.
1.4.    Головними напрямками роботи клубних закладів є:
-    збереження і розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України;
-    забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян.
1.5.    Функціями клубних закладів є культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна, методична.
1.6.    Головними завданнями клубного закладу є:
-    задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
-    розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
-    створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами);
-    вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдарувань різновікових груп населення;
-    підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
-    вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян.
1.7.    Метою створення клубних закладів є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.
1.8.    Головними видами діяльності клубного закладу є:
-    Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
-    організація і проведення  фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
-    проведення спектаклів, концертів, інших театрально-виховних заходів, в тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;
-    організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
-    організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

2. Організаційно-правові засади діяльності клубного закладу.
              2.1. Клубний заклад створюється з урахуванням соціально-економічних,
                     культурно-дозвіллєвих потреб населення за умови наявності необхідної
                     матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
                     населення клубними закладами.
              2.2. Засновники забезпечують функціонування та розвиток мережі клубних   
                     закладів.
              2.3. Клубний заклад може перебувати у складі установ, підприємств і організацій.
              2.4. Клубний заклад може входити, зберігаючи юридичну самостійність, до складу
                     культурних, культурно-спортивних, світньо-культурних, культурно-
                     оздоровчих комплексів, інших подібних об’єднань.
              2.5. Клубний заклад може створювати культурно-дозвіллєві клуби, формування
                     (гуртки, студії тощо), які матимуть статус структурних підрозділів клубного
                     закладу.
             2.6. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється
                    відповідно до чинного законодавства України.

3.    Структура та основні принципи діяльності клубного закладу.
3.1.    Структура клубного закладу визначається завданнями, напрямами та змістом  
 його діяльності, місцевими можливостями.
3.2.    Клубний заклад планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
 населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.3.    Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова, дозвіллєва робота в
 клубному закладі здійснюється диференційно з використанням різних
 організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,  
 конкурси, огляди, концерти, фестивалі тощо.
3.4.    Клубний заклад може організовувати роботу клубних формувань, творчих
 об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
 угод.
3.5.    Клубний заклад може залучати до участі в організаційно-масових заходах
 дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні  
 заклади, інші заклади та організації за згодою.
3.6.    Клубний заклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.06.1997 року № 534 «Про затвердження Переліку платних послуг, які
 можуть надаватись закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності» має право на надання платних послуг.
3.7.    У клубному закладі можуть створюватися методичні, громадські ради.
3.8.    Діяльність методичних, громадських рад здійснюється з урахуванням
 рекомендацій органів культури, у підпорядкуванні яких перебуває клубний
 заклад.

4.    Управління клубним закладом.  
4.1.    Керівництво клубним закладом здійснюється директором, що призначається засновником.
4.2.    Керівник, заступники керівника, творчі та інші працівники закладу призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до законодавства України.
4.3.    Керівник:
-    здійснює керівництво колективом клубного закладу, забезпечує добір кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня, затверджує структуру;
-    забезпечує контроль за виконанням планів, програм культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та оргазаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів та клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення;
-    розпоряджається майном та коштами закладу;
-    організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;
-    представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати діяльності закладу;
-    застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників закладу;
-    затверджує посадові обов’язки працівників закладу;
-    несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдінь, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління клубного закладу.
4.4.    Органом громадського самоврядування клубного закладу є загальні збори
 колективу цього закладу, які скликаються за потреби, але не рідше одного
 разу на рік.
5.    Фінансово-господарська діяльність клубного закладу.
5.1.    Фінансово-господарська діяльність клубного закладу здійснюється відповідно до законодавства України та цього Положення.
5.2.    Фінансування клубного закладу здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, коштів засновників, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не заборонених законодавством України.
5.3.    Додатковими джерелами формування коштів клубного закладу є:
-    кошти державні, від надання платних послуг відповідно до законодавства України;
-    добровільні грошові внески. Кошти, отримані клубним закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.
5.4.    Клубний заклад в процесі провадження фінансово-господарської діяльності  
 має право:
-    самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Положення про клубний заклад;
-    розвити власну матеріальну базу, мережу профільних клубних закладів-філій;
-    володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Положення;
-    виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Положенню.
5.5.    Матеріально-технічна база клубного закладу включає приміщення,
 обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і  
 нерухоме майно, що перебуває в його власності або в користуванні.
5.6.    Приміщення клубних закладів можуть перебувати на самостійному балансі
 або на балансі сільської ради.
5.7.    Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в клубному закладі
 здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
    
6.    Припинення діяльності клубного закладу.
6.1.    Припинення діяльності клубного закладу здійснюється:
-    за рішенням засновників;
-    за рішенням суду у зв’язку з ліквідацією засновника.


Секретар ради                                       Г.М.Хавро