rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дев’ятнадцята сесія 06 скликання
РІШЕННЯ
 Від 02 лютого 2012 року                                                                                     № 510

„Про створення  конкурсної комісії  Рожнівської сільської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової  оцінки земельних ділянок несільськогосподарського  призначення, на яких розташовані об’єкти  нерухомого майна”.

    Керуючись ст.ст.17,122,127,128,134 Земельного кодексу України, Законами України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», ст.13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 №381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» (зі змінами) з метою визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна
ВИРІШИЛА:

1. Створити конкурсну комісію Рожнівської сільської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності  для  проведення  експертної грошової оцінки земельних ділянок  несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна та затвердити її склад (додається додаток №1).
2. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (додається додаток № 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища та екології.
Сільський голова                                             Т.І. Мехед
                                                                                       додаток № 1 
                                                                                       до рішення 19 сесії 06 скликання
                                                                                       від 02.02.2012 року  за № 510
Склад конкурсної комісії Рожнівської сільської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.
1.    Кабиш Володимир Михайлович – голова комісії;
2.    Кримець Вікторія Вікторівна – секретар комісії;
3.    Нестеренко Тетяна Василівна – член комісії;
4.    Мичак Віктор Васильович - член комісії;
5.    Лавриненко Наталія Василівна – член комісії.

Сільський голова                                                        Т.І.Мехед
 
                                                                                       додаток № 2  до рішення 19 сесії 06
                                                                                       06 скликання від 02.02.2012 року  за № 510

     Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу.
Загальні положення
    1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу, які отримали ліцензії на виконання земле оціночних робіт (далі - суб'єкти оціночної діяльності).
Це Положення застосовується Рожнівською сільською радою, яка виступає замовником проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих на території  Рожнівської  сільської ради, для здійснення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу.
Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
    2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
Суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:
органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель,  а також юридичні та фізичні особи,  заінтересовані у  проведенні  оцінки  земельних ділянок;

     юридичні особи  -  суб'єкти  господарювання  незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі  оцінювачів  з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали  ліцензії  на  виконання  земле оціночних  робіт  у  встановленому законом порядку;

     фізичні особи  -  суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної  грошової оцінки  земельних  ділянок та ліцензію на виконання земле оціночних робіт у встановленому законом порядку;

     Оцінювачами з  експертної  грошової  оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які   склали  кваліфікаційний  іспит  та одержали  кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно  до  вимог Закону України "Про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
    3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється Конкурсною комісією з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення (далі – Конкурсна комісія), склад якої затверджується рішенням Рожнівської  сільської ради.
     4. Очолює Конкурсної комісію голова комісії. Голова Конкурсної комісії у межах наданих повноважень:
- скликає засідання Комісії;
- головує на засіданнях Комісії;
- видає доручення, обов'язкові для членів Комісії;
- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії.

   5. Секретар Конкурсної комісії:
- забезпечує виконання доручень голови Комісії;
- готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;
- оформляє протоколи засідань Комісії.
    6. До повноважень Конкурсної комісії  з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу, належать:
- визначення умов та дати проведення конкурсу;
- підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу та відомостей про земельну ділянку - об’єкт оцінки;
- визначення претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також прийняття рішень стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
- розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності вимогам цього Положення та чинного законодавства;
- повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;
- розгляд та оцінка пропозицій учасників конкурсу;
- визначення переможця конкурсу;
- повідомлення учасників конкурсу про результати проведеного конкурсу.    
    7. До участі в конкурсі можуть бути допущені:
- суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Закону України "Про оцінку земель", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки землі, та які мають ліцензію на виконання земле оціночних робіт, отриману відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", та яких внесено до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
    8. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель проводиться окремо по кожній земельній ділянці – об’єкту оцінки.
     9. Інформація про проведення конкурсу публікується не менше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформація про проведення конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації місцевого рівня та  може бути розміщена на офіційному сайті Рожнівської  сільської ради.
     10. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити:
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- відомості про земельну ділянку - об’єкт оцінки;
- кінцевий термін подання документів;
- термін виконання робіт в календарних днях;
- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки земельних ділянок);
- місцезнаходження Комісії, контактні телефони;
- інші необхідні відомості
      11. Відомостями про земельну ділянку – об’єкт оцінки є:
- мета проведення оцінки;
- місце розташування земельної ділянки;
- особливості та характер забудови ділянки;
- правовий режим ділянки;
- розмір земельної ділянки;
- цільове призначення земельної ділянки.
      12. Для участі у конкурсі претенденти подають до конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель конкурсну документацію, що подаються в запечатаному конверті з  описом.
      До конкурсних документів належить:
- заява;
- копія установчого документа претендента (для юридичних осіб);
- копія паспорту (для претендента - фізичної особи) ;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для претендента - фізичної особи),
- завірені копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок;
- нотаріально завірена копія Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Закону України "Про оцінку земель";
- нотаріально завірена копія ліцензії на виконання земле оціночних робіт, отриманої відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
- завірена копія витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- інформація претендента (документ, який містить відомості про досвід роботи, кваліфікацію, особистий досвід роботи оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які працюють у його штатному складі);
- інформація про кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом (вказати наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, до цих звітів, за підсумками їх державної землевпорядної експертизи);
- конкурсної пропозиції і інші документи.
      Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.
     13. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем Комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.
     14. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу.
Порядок проведення конкурсу
      15. Засідання Конкурсної Комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Засідання Конкурсної комісії є закритим. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.
      16. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії в день проведення конкурсу.
      17. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель враховуються:
- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із вартістю виконання робіт, яка запропонована іншими учасниками конкурсу;
- дотримання претендентом термінів виконання робіт;
- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу;
- досвід учасника конкурсу з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом та наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, до цих звітів, за підсумками їх державної землевпорядної експертизи;
- професійність та ефективність діяльності претендента (визначається за результатами рецензування звітів; проходження оцінювачами підвищення кваліфікації; кількості осіб, що склали кваліфікаційний іспит;  кількості осіб, що перебували на стажуванні в суб'єкта оціночної діяльності, тощо).
   18. Комісія має право залучати до своєї роботи спеціалістів.
   19. У разі  потреби , комісія може заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу та запитувати додаткові документи. 
   20. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування.
   21.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю від загальної кількості присутніх членів комісії  та оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії. За бажанням членів комісії, не згідних з рішенням, у протоколі засідання зазначається їх окрема думка.
    У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
   22. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени Конкурсної комісії.
  23. Рішення комісії може бути оскаржене у встановленому законом порядку.
  24. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, Комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним цим Положенням.
   25. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова Комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
    26. У п’ятиденний строк з дня проведення конкурсу секретар Конкурсної комісії інформує учасників конкурсу про результати конкурсу.     
     27. До проекту договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, які працюють у штатному складі станом на дату проведення оцінки. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, які працюють у його штатному складі, договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не укладається.
       28. Договір укладається не пізніше 15 денного терміну з дня засідання комісії. В договорі враховуються умови, запропоновані переможцем конкурсу. В разі відмови переможця конкурсу в 15-ти денний термін укласти договір, договір укладається з особою, яка запропонувала найкращі, після переможця, умови.       
       29. На вимогу учасників конкурсу, які не визнані переможцями, на підставі їх заяви надаються витяги з протоколу засідання Комісії.
Сільський голова                             Т.І. Мехед

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
           
                        Дев’ятнадцята   сесія  06  скликання
  ВИПИСКА З РІШЕННЯ
 від  02 лютого   2012року.                                                                              №____
« Про  надання згоди на викуп земельної
ділянки ТОВ «Івушка ЛТД»

         Розглянувши заяву ТОВ «Івушка ЛТД» про викуп частин  орендованої  земельної ділянки площами 0,2293 га та 0,6660 га , що знаходяться під об’єктами нерухомості  ТОВ «Івушка ЛТД» , розташованих в межах населеного пункту с.Рожни Рожнівської сільської ради, керуючись ст. 12,  127, 128  Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 381 від 22.04.09,  с.26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сесія Рожнівської сільської  ради .
В И Р І Ш И Л А:
1.    Дати дозвіл ТОВ «Івушка ЛТД» на  складання  проекту  землеустрою  щодо  викупу земельних ділянки, що  знаходяться  в  його  тимчасовому  користуванні (оренда)  площами  0,6660 га та 0,2293га в с. Рожни Броварського району Київської області, під об’єктами нерухомості  ТОВ «Івушка ЛТД»,  для рекреаційного призначення. 
2.    Конкурсній комісії, склад якої затверджується сільським головою, здійснити відбір суб'єктів оціночної діяльності на  конкурсних умовах для визначення експертної грошової оцінки даних земельних ділянок.
3.    Фінансування робіт здійснити за рахунок внесеного покупцем авансу в розмірі 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за її нормативною грошовою оцінкою.
4.    Контроль  за  виконання  даного   рішення  покласти  на  спеціаліста  - землевпорядника    Рожнівської сільської ради .

Сільський голова                                             Т.І.Мехед