rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
Додаток  № 1                                  
 до рішення 19 сесії 06 скликання
                                                від 02.02.2012 р. N 481

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення аукціону з продажу та набуття права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Рожнівської сільській раді.

Вступ

Дане Положення про порядок проведення аукціону з продажу та набуття права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Рожнівської сільській раді (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про плату за землю», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», «Про державну експертизу землевпорядної документації», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 року N 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» інших нормативно-правових актів законодавства з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.    Загальні положення.
    У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:

Аукціон - це форма визначення власника чи орендаря земельної ділянки, за якою набуття права власності чи права оренди земельної ділянки проводиться на конкурентних засадах у вигляді земельних торгів (аукціонів).

Виконавець - юридична особа, яка має право на проведення земельних торгів згідно установчих документів і чинного законодавства України та проводить земельні торги на підставі договору з Організатором.

Гарантійний внесок - завдаток, який сплачує Заявник Виконавцю, розмір якого встановлюється Виконавцем в розмірі не більше 10 % (десять відсотків) від стартової ціни права оренди земельної ділянки.

Заявник - фізична чи юридична особа, яка у встановлений цим Положенням термін сплатила реєстраційний та гарантійний внески та подала заяву на участь в аукціоні.

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Земельні торги – це публічні торги, на яких право власності чи право оренди лоту продається учаснику, що запропонував найвищу ціну, що зафіксована у ході проведення торгів.

Інформаційний пакет - копії текстових та графічних документів, що містять інформацію про земельну ділянку, що виставляється на аукціон та містять умови проведення аукціону з продажу чи передачі в оренду земельної ділянки. Вартість інформаційного пакету встановлює Виконавець.

Крок аукціону – сума, на яку збільшується стартова чи попередня запропонована ціна за продаж чи продаж права оренди земельної ділянки, і встановлюється Організатором. Крок аукціону повинен бути не більше 10 % (десять відсотків) від стартової ціни права оренди земельної ділянки та кратним 1,00 грн. (Одній гривні).

Ліцитатор - ведучий аукціону, який знає порядок і володіє технікою проведення торгів.

Лот - земельні ділянки що виставляється на аукціоні для продажу чи продажу права на її оренду згідно Рішення сільскої ради

Організатор - Рожнівська сільска рада Броварського району Київської області.

Орендар - учасник аукціону, який став переможцем аукціону та уклав з Організатором договір оренди земельної ділянки.

Орендна плата – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно вимог Закону України «Про оренду землі»

Орендодавець - Рожнівська сільська рада Броварського району Київської області.

Переможець аукціону - учасник аукціону, який запропонував найбільший розмір плати за придбання права власності чи права оренди земельної ділянки в процесі торгів на аукціоні та підписав протокол аукціону.

Плата за земельну ділянку - це визначений за результатами аукціону платіж, що сплачується  переможцем аукціону Організатору відповідно до договору купівлі-продажу чи договору оренди земельної ділянки.

Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької чи іншої діяльності.

Реєстраційний внесок - внесок, який сплачує Заявник Організатору за реєстрацію його як учасником аукціону, розмір якого встановлюється Організатором і не може перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сплачений реєстраційний внесок поверненню Заявнику не підлягає.

Стартова ціна земельної ділянки – ціна за якою виставляється лот на аукціон.

Уповноважена особа заявника - особа, яка діє в інтересах заявника на договірних умовах.

Учасник аукціону - Заявник, який оплатив реєстраційний та гарантійний внески, подав заяву на участь в аукціоні та зареєструвався перед початком проведення аукціону.

    Положення визначає організаційно-правові засади і порядок проведення земельних аукціонів з продажу чи продажу права оренди земельних ділянок, які відповідно до вимог чинного законодавства України не мають обмежень щодо набуття їх у власність чи в оренду.

    Земельні ділянки, право оренди яких підлягає продажу шляхом проведення аукціону, повинні бути вільними від прав на них інших осіб, за винятком обмежень (обтяжень) використання земельних ділянок та земельних сервітутів, установлених законом, договором чи рішенням суду.

    Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні).

    Представником Організатора за цим Положенням на аукціоні виступає голова Рожнівської сільської ради.

    Учасниками аукціону можуть бути:
- фізичні особи;
- юридичні особи.

    Перелік земельних ділянок, призначених для продажу чи продажу права оренди на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону складається та затверджується Організатором, до повноважень якого належить розпорядження цими земельними ділянками, на підставі подання виконавчого комітету Організатора, депутатів Організатора, клопотань зацікавлених осіб.

    Відбір земельних ділянок для проведення аукціону з продажу чи продажу права оренди здійснюється Організатором.

    При визначенні земельних ділянок, право власності чи право оренди яких планується продати на конкурентних засадах, Організатором можуть бути встановлені додаткові умови (критерії) набуття права власності чи  права оренди земельної ділянки, які мають бути визначені рішенням Організатора та опубліковані в інформаційному повідомлені.

    З моменту прийняття рішення про проведення аукціону з продажу чи  продажу права оренди земельних ділянок, земельні ділянки не можуть надаватися в постійне користування, передаватися в оренду, іншим способом відчужуватися на користь третіх осіб, а також змінювати правовий режим у будь-який інший спосіб. 

    Організатор аукціону забезпечує:
- складання та затвердження переліків земельних ділянок, які виставляються на земельні торги (аукціон);
- організацію розробки та затвердження землевпорядної, землеоціночної та іншої документації, необхідної для проведення аукціону;
- визначення додаткових умов (критеріїв) набуття права власності чи права оренди земельної ділянки шляхом проведення аукціону;
- встановлення строків проведення аукціону;
- надання приміщення для проведення аукціону;
- виконання інших обов’язків відповідно до законодавства та цього Порядку.

    Організатор має право відмовитися від проведення аукціону з обов’язковою публікацією в пресі офіційної інформації про скасування аукціону із зазначенням причини скасування не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до його проведення.
Повідомлення про скасування аукціону не пізніше наступного дня після отримання від Організатора рішення про його скасування надсилається Виконавцем усім учасникам, які подали заяви про участь в аукціоні.
У разі скасування аукціону Виконавець повертає учасникам гарантійні внески, сплачені ними у зв’язку з поданням заяв про участь в аукціоні, протягом 10 (десяти) банківських днів.

    Виконавцем може бути юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів та уклала відповідний договір на проведення земельних торгів з Організатором. До законодавчого встановлення процедури та порядку отримання дозволу (ліцензії) на проведення земельних торгів, Виконавцем може бути юридична особа, яка має досвід організації та проведення торгів, визначена на конкурсній основі, та уклала з Організатором відповідний договір.

    Виконавець та Організатор забезпечують дотримання конфіденційності інформації, яка отримана ними від Виконавця про заявників та учасників аукціону.

    Орендна плата за земельні ділянки зараховуються до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

    Організація аукціону включає:
- підготовка до проведення аукціону;
- проведення аукціону;
- оформлення результатів аукціону і укладання договору купівлі-продажу лота ( права оренди земельної ділянки) та договору оренди земельної ділянки.

2.    Порядок підготовки до проведення аукціону

    Організація підготовки до аукціону з продажу чи продажу права оренди земельної ділянки складається з наступних етапів:
- визначення земельних ділянок, їх цільового призначення та затвердження Організатором переліку земельних ділянок, право власності чи право оренди яких планується передати шляхом проведення аукціону;
- розробка, погодження відповідної землевпорядної документації, встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), затвердження проектів відведення земельних ділянок або інших проектів землеустрою;
- проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки та визначення стартової ціни права оренди земельної ділянки;
- визначення та затвердження умов (критеріїв) передачі права оренди земельної ділянки шляхом проведення аукціону;
- визначення Виконавця, укладання з ним договору;
- передачі відповідних матеріалів Виконавцю.
- формування інформаційної картки на лот із зазначених у цьому пункті документів і матеріалів, встановлення кроку аукціону;
- публікація інформації про проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки в місцевій пресі, встановлення інформаційних щитів на земельній ділянці;
- приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні;
- реєстрація заявників для участі в аукціоні.
- складання проекту договору оренди земельної ділянки.

    У переліку земельних ділянок зазначається місце розташування (адреса) земельної ділянки, орієнтовна площа, цільове призначення (перелік можливих видів цільового використання) щодо кожної земельної ділянки.

    На підставі затвердженого переліку земельних ділянок розробляються відповідні проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, якими визначається площа земельних ділянок, цільове призначення, їх межі.

    Проект землеустрою у передбачених чинним законодавством випадках підлягає державній експертизі.

    Виготовлення проектів землеустрою проводиться як правило за рахунок коштів Організатора.
За письмовою угодою між Організатором, розробником проекту відведення земельної ділянки та третіми особами, виготовлення проекту відведення земельної ділянки може проводиться за рахунок третіх осіб з послідуючим відшкодуванням їм переможцем аукціону понесених витрат на оплату розробки проекту відведення.

    Земельні ділянки можуть бути виставлені на аукціон лише після того, як будуть визначені межі таких ділянок в натурі (на місцевості) та закріплені межовими знаками.

    Виконавець торгів по продажу чи продажу права оренди визначається Організатором  на конкурентних засадах.

    Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки покладається на Виконавця або на третю особу, на умовах договору з Організатором

    Виконавець не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів після укладення договору про надання послуг по проведенню аукціону публікує в пресі офіційну інформацію про проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки.

    Аукціон проводиться не раніше 30 (тридцять) календарних днів з моменту опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення на земельні торги земельних ділянок, а також розміщення на таких земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про виставлення на земельні торги земельних ділянок.

    Інформаційне повідомлення повинне містити наступні відомості:
- місце розташування земельної ділянки (адреса);
- розмір земельної ділянки;
- цільове призначення земельної ділянки;
- строк оренди земельної ділянки;
- розмір орендної плати за земельну ділянку;
- умови (критерії) передачі в оренду земельної ділянки;
- розмір стартової плати за право оренди земельної ділянки;
- суму реєстраційного, гарантійного внесків, вартості інформаційного пакета;
- реквізити рахунків куди вносяться реєстраційний, гарантійний внески, вартість інформаційного пакету;
- дата, час та місце проведення аукціону;
- найменування та адресу Виконавця, прізвище, посаду, номер телефону особи, у якої можна ознайомитись з інформаційним пакетом;
- час роботи Виконавця, термін подання заяв для участі в аукціоні;
- інша інформація за необхідності.

    Оплата за інформаційний пакет та реєстраційні внески поверненню не підлягають.
    Виконавцем в день публікації інформаційного повідомлення встановлюються інформаційні щити з інформаційним повідомленням за місцем знаходження земельної ділянки.

    Виконавцем виготовляються інформаційні пакети, які мають включати інформацію про:
- місцезнаходження, розміри та межі земельної ділянки;
- цільове призначення земельної ділянки;
- викопіювання з генплану, схему розміщення земельної ділянки;
- умови використання земельної ділянки;
- розмір орендної плати за земельну ділянку;
- копії висновків спеціально уповноважених органів;
- згоду попереднього землекористувача (при необхідності);
- копію цього Положення;
-  заключення державних органів щодо даного аукціону(при необхідності);
- інші інформаційні та обґрунтовуючі матеріали і документи (за наявності);
- копію інформаційного повідомлення.

    Для участі в аукціоні допускаються особи, які можуть бути власниками чи орендарями земельних ділянок відповідно до чинного законодавства, сплатили реєстраційний, гарантійний внески, вартість інформаційного пакету, подали заяву на участь в аукціоні.

    Виконавець зобов’язаний забезпечити рівні умови участі всіх заявників в аукціоні та дотримання конфіденційності щодо інформації, яка міститься в заяві та їх кількості.

    Для участі в аукціоні заявник чи уповноважена ним особа заповнює та надає Виконавцю заяву встановленої Виконавцем форми українською мовою без будь-яких виправлень.

    Заява засвідчується підписом заявника чи уповноваженої особи та скріплюється печаткою заявника (за наявності).

    Разом з заявою фізична особа подає такі документи:
- оригінал та посвідчена заявником копія свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
- оригінал та посвідчена заявником копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду в Державному реєстрі фізичних осіб в Україні;
- документ та посвідчена заявником копія, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим Положенням (для уповноваженої особи);
- оригінал та посвідчена заявником копія платіжного документа про сплату реєстраційного, гарантійного внеску, вартості інформаційного пакету на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону.
Разом з заявою юридична особа подає такі документи:
- оригінали та посвідчені заявником копії установчих документів;
- оригінал та посвідчена заявником копія свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
- оригінал та посвідчена заявником копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- документ та посвідчена заявником копія, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим Положенням;
- оригінал та посвідчена заявником копія платіжного документа про оплату реєстраційного, гарантійного внеску, вартості інформаційного пакету на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону;
- інші документи за потреби.
Оригінали документів повертаються заявнику в день приймання заяви Виконавцем.

    Заявник або уповноважена особа разом із заявою пред’являє паспорт або документ, що його замінює.

    Всі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь в аукціоні, виконуються безпосередньо заявником або його уповноваженою особою.

    Працівник Виконавця який приймає заяви, перевіряє:
-  правильність оформлення заяви;
- відповідність відомостей, вказаних у заяві, документам поданим заявником або його уповноваженою особою;
- звіряє оригінали з поданими копіями документів та повертає оригінали заявнику.

    Якщо під час перевірки поданих документів не виявлено помилок та порушень, то працівник Виконавця:
- засвідчує прийняття заяви підписом;
- реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожній ділянці;
- залишає в себе оформлену заяву і копії всіх документів, представлених заявником;
- видає заявнику квиток учасника аукціону.

    Учасники аукціону вправі придбати на аукціоні лише ті лоти, за які сплачено реєстраційний, гарантійний внески, вартість інформаційного пакета Учасника аукціону та на які подані заяви про участь в аукціоні.

    Заява про участь в аукціоні не приймається та не реєструється у випадках:
- виявлення помилок, які впливають на зміст заяви;
- відсутності на момент подання заяви документів, передбачених цим Положенням;
- відсутності на момент подання заяви сплати реєстраційного, гарантійного внесків, вартості інформаційного пакету передбачених цим Положенням;
- подання заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень.

    У разі виявлених порушень в поданій заяві, Виконавець спільно з Організатором повертають дану заяву з відповідною письмовою відмовою, не пізніше трьох днів після її подачі.

    Прийом заяв для участі в аукціоні завершується за 3 (три) робочих дні до дня проведення аукціону не включаючи день проведення аукціону.

    Особа, яка подала у встановленому порядку заяву на участь в аукціоні, не має право відкликати свою заяву.

    Квиток учасника аукціону є підставою для реєстрації учасника для участі в аукціоні.

    Відповідальність за підготовку землевпорядної документації для проведення аукціону, їх повноту та достовірність несе Організатор.

    Відповідальність за правильність проведення реєстрації учасників аукціону, порядку його проведення несе Виконавець.

3.    Порядок проведення аукціону

    Аукціон проводиться за наявності не менше двох учасників аукціону на кожний лот. За наявності лише одного учасника аукціону або відсутності заявників аукціон визнається такими, що не відбувся.

    Аукціон проводить ліцитатор, який призначається Виконавцем.

    Під час проведення аукціону можуть бути присутні представники державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники засобів масової інформації, інші запрошені Організатором або Виконавцем особи.

    У день проведення аукціону Виконавцем проводиться реєстрація явки заявників. Кожен заявник зобов’язаний пред’явити квиток учасника аукціону, на якому робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням часу та дати проведення реєстрації, документ, що посвідчує особу заявника чи уповноваженої особи, документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи.
Реєстрація починається за одну годину та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Заявники, що не пройшли реєстрації, до участі в аукціоні не допускаються.

    Після реєстрації учасник аукціону отримує від Виконавця табличку з аукціонним номером учасника, яка повертається після закінчення аукціону.

    Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил його проведення, штрафних санкцій, що застосовуються до присутніх на аукціоні у разі порушення правил проведення, оголошення кроку аукціону.

    По кожному винесеному на аукціон лоту ліцитатор оголошує назву, коротку характеристику та стартову ціну лота.

    Якщо в ході аукціону протягом 3 (трьох) хвилин після оголошення стартової ціну лота учасники аукціону не виявили бажання придбати даний лот, ліцитатор знімає лот з торгів. Учасникам аукціону, що не підтвердили готовність придбання лоту за стартовою ціною, гарантійний внесок не повертається.

    Кожен з учасників аукціону має право сповіщати про свою готовність отримати лот двома рівноцінними способами:
- (прийняття пропозиції без голосу) - після оголошення ліцитатором ціни лота, шляхом підняття таблички з аукціонним номером, що засвідчує прийняття пропозиції, запропонованої ліцитатором;
- (пропозиція з голосу) - без очікування оголошення ліцитатором пропозиції шляхом підняття таблички з аукціонним номером і одночасно оголосити свою пропозицію. Оголошена Учасником пропозиція повинна бути більшою, пропозиція запропонована ліцитатором раніше мінімум на один крок аукціону та обов’язково кратною кроку аукціону.

    Якщо ціна лота, запропонована з голосу одним із учасників аукціону, більша за розмір ціни оголошеної ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього учасника аукціону і запропоновану ним ціну. Далі ліцитатор оголошує наступну ціну лота, збільшеній на крок аукціону.

    Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни лота одночасно декілька учасників аукціону підіймають свої таблички з номерами (без голосу), то ліцитатор називає новий розмір ціни лота, збільшений на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників аукціону до тих пір, поки будь-який з учасників аукціону не оголосить свою пропозицію розміру ціни лота, або ліцитатор не визначить, який з учасників аукціону підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни за лот.

    Торги по лоту закінчуються, коли після триразового оголошення ліцитатором чергової пропозиції розміру лота, якщо ніхто з учасників протягом 3 (трьох) хвилин не запропонує вищу ціну, ліцитатор проголошує номер учасника, який запропонував ціну, розмір запропонованої ціни, і, одночасно з ударом молотка (гонга), слова: «Продано». Переможцем аукціону по даному лоту визнається учасник аукціону, номер якого ліцитатор назвав останнім і який запропонував найвищу ціну за лот.

    Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про проведення аукціону по даному лоту, називає адресу земельної ділянки, розмір ціни за лот, номер учасника - переможця торгів і викликає переможця аукціону для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону. Учасники аукціону після проведення торгів повертають Виконавцеві квиток учасника аукціону, аукціонний номер.

    Учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в аукціонах по даному лоту. Гарантійний внесок йому не повертається.
За рішенням Організатора та Виконавця аукціону, у випадку відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону, переможцем аукціону може бути визнаний учасник аукціону, який вніс попередню пропозицію розміру ціни за лот, за наявності згоди учасника аукціону та коли попередній запропонований розмір лота більший за стартову ціну мінімум на 1 (один) крок аукціону.
У випадку відсутності згоди підписання протоколу учасником аукціону, який запропонував попередній розмір ціни за лот, аукціон вважається таким, що не відбувся.

    За рішенням Виконавця під час аукціону по певному лоту в приміщенні можуть бути присутні учасники аукціону, які не беруть участі в торгах по цьому лоту.

    На аукціоні можуть бути присутні інші особи, які не приймають участі у аукціоні та не входять в число запрошених осіб, за умови придбання ними вхідних квитків у Виконавця.
Вартість вхідного квитка визначається Виконавцем.

    Після закінчення торгів по кожному лоту ліцитатор має право оголосити перерву тривалістю до 20 хвилин.

    Всі питання, зауваження щодо порядку проведення аукціону ліцитатор розглядає безпосередньо в процесі проведення земельних торгів.

    Під час проведення земельних торгів (від моменту їх початку і до завершення по кожному окремому лоту) без дозволу ліцитатора не допускається:
- ведення розмов учасниками аукціону та запрошеними особами;
- втручання будь-яким способом в торги особам, які не являються учасниками аукціону по даному лоту;
- переміщення по залу;
- ведення прямої телевізійної чи радіотрансляції, аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу аукціону без дозволу Організатора та Виконавця;
- ведення телефонних переговорів;
- втрата квитка Учасником аукціону, аукціонного номера;
- неповернення квитка Учасником аукціону, аукціонного номера;
- здійснення інших дій, що порушують порядок аукціону.

    Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку під час проведення аукціону має право:
- усно попередити учасника аукціону чи присутніх осіб про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень;
- вимагати від учасника аукціону чи присутніх осіб покинути приміщення торгів за неодноразове порушення порядку проведення аукціону;
- зупинити проведення аукціону по конкретному лоту за порушення, несумісні з подальшим веденням торгів по лоту;
- накласти на учасника аукціону штраф:
в розмірі реєстраційного внеску:
а) за втрату квитка учасника аукціону чи аукціонного номера;

в розмірі гарантійного внеску по конкретному лоту:
а) за відсутності згоди отримати у власність чи в оренду земельну ділянку при оголошенні стартової;
б) за відсутності пропозиції щодо збільшення ціни лота мінімум на один крок аукціону;
в) за відмову підписати протокол аукціону;
г) у випадку неодноразового порушення порядку при проведенні аукціону.
Санкції можуть застосовуватись окремо або у сукупності.

    Земельні торги можуть бути визнані такими, що не відбулися, у разі:
- відсутності Учасників аукціону або наявності лише одного зареєстрованого Учасника аукціону;
- якщо жоден із Учасників аукціону не запропонував ціну, рівну або вищу за стартову ціну лота мінімум на один крок;
- не підписання переможцем аукціону протоколу аукціону та відсутності згоди учасника аукціону, який запропонував попередній розмір ціни лота у відповідності до п. 3.14 цього Положення;
- несплати переможцем аукціону в установлений термін плати за право оренди земельної ділянки;
- не укладення в установлений Положенням строк договір оренди (найму) земельної ділянки;

    Рішення про визнання земельного аукціону таким, що не відбувся, приймає Організатор на підставі подання Виконавця.

Оформлення результатів аукціону

    Під час проведення аукціону ведеться протокол аукціону.

    В протокол заноситься відомості про назву лота, стартову ціну плати за право оренди земельної ділянки, пропозиції Учасників аукціону та результат торгів (остаточна пропозиція плати за право власності чи право оренди земельної ділянки), реквізити переможця аукціону, зауваження до порядку проведення аукціону, накладені в процесі аукціону штрафні санкції, інші відомості за потреби.

    Протокол складається в 3 (трьох) примірниках та підписується ліцитатором, переможцем аукціону, представником Організатора та уповноваженим представником Виконавця, скріплюється печатками Організатора, Виконавця, переможця аукціону (за наявності).

    Виконавець, не пізніше наступного робочого дня після проведення аукціону, передає перший примірник протоколу аукціону – Переможцю, другий – Організатору, з відповідною відміткою у своєму (третьому) екземплярі протоколу який зберігається протягом 3 (трьох) років.

    Після отримання від переможця аукціону коштів за придбаний лот, Виконавець укладає з Переможцем договір купівлі продажу чи договір оренди (найму) земельної ділянки

    За згодою сторін укладення договору може посвідчуватися нотаріально. При цьому витрати за нотаріальне посвідчення несе переможець аукціону.

    Договір купівлі продажу чи договір оренди (найму) земельної ділянки підлягає обов’язковій державній реєстрації.

    У випадку необхідності отримання у відповідності до чинного законодавства дозволу (погодження) для укладення договору оренди (найму) земельної ділянки з переможцем аукціону, укладення відповідного договору проводиться не пізніше 10 (десяти) робочих днів після отримання такого дозволу (погодження).

    Підписаний протокол аукціону є підставою для внесення коштів на рахунок Організатора. Кошти повинні бути внесені протягом 5 днів з дня завершення аукціону. У випадку невнесення коштів результати аукціону по конкретному лоту анулюються, протокол визнається таким, що втратив чинність, а гарантійний внесок не повертається особі, яка стала переможцем торгів. При цьому Організатор та Виконавець складають відповідний протокол.

    Гарантійний внесок повертається всім учасникам аукціону протягом 10 (десяти) банківських днів після закінчення аукціону і подачі учасниками Виконавцю відповідної заяви про повернення гарантійного внеску із вказівкою номера рахунку на який необхідно його повернути (з врахуванням вимог п.14.2., 4.9)

     Переможцю аукціону гарантійний внесок повертається протягом 10 (десяти) банківських днів після внесення всіх обумовлених платежів, та отриманої Виконавцем винагороди.
До заяви про повернення гарантійного внеску переможцем аукціону додаються копії платіжних документів про сплату всіх платежів згідно умов аукціону та витрат на підготовку та проведення аукціону.

    Гарантійний внесок не повертається заявникам:
- які не прийняли або відмовились прийняти участь в аукціоні по будь-якій причині;
- які стали учасниками аукціону і не виявили бажання придбати лот за стартовою ціною;
- які стали учасниками та переможцями аукціону та відмовились підписати протокол аукціону;
- які стали учасниками, переможцями аукціону, підписали протокол аукціону та не сплатили в установлений цим Положенням термін запропоновану плату за придбаний лот або витрати на підготовку та проведення аукціону;
- які стали учасниками, переможцями аукціону, підписати протокол аукціону та відмовились укласти договір купівлі продажу чи договір оренди (найму) земельної ділянки.

    Право власності чи користування земельною ділянкою виникає у покупця (орендаря) після укладення договору та його державної реєстрації.

    Витрати по підготовці та проведенню аукціону, укладення відповідного договору несе переможець аукціону.

    Порядок проведення розрахунків за оренду земельної ділянки визначається договором оренди (найму) земельної ділянки.

    У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, скасування аукціону або анулювання його результатів Організатор має право не пізніше одного календарного місяця з дня прийняття відповідного рішення організувати повторний аукціон.

    У разі проведення повторного аукціону у зв’язку з тим, що жоден з учасників не виявив бажання придбати відповідний лот за стартовою ціною, за рішенням Організатора можливе зниження стартової ціни лота.

    Повторний аукціон проводиться з дотриманням вимог установлених цим Положенням.

    У повторному аукціоні не може брати участь переможець аукціону у разі відмови від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону, або несплати ним в установлений строк плати за придбаний лот, або інших платежів згідно умов аукціону, або не укладення відповідного договору.

    Всі спори щодо проведення аукціону, оформлення його результатів, проведення розрахунків вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – в судовому порядку.

4.    Контроль за виконанням умов договору
    Контроль за виконанням умов договору здійснює Організатор.

    Внесення змін та доповнень, розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, і проводиться у порядку визначеному чинним законодавством України.
   
    Протягом 30 (тридцяти) днів після проведення аукціону Організатор публікує в засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, повідомлення про результати торгів за кожним лотом.
   
    Дане положення дійсне до прийняття центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, по проведенню земельних аукціонів.

Сільський  голова                                                                          Т.І.Мехед