rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   Двадцять перша  сесія 06 скликання

РІШЕНН Я

 

 22 березня 2012 року                                                                                         № 564

 

«Про затвердження програми

  розвитку культури в с. Рожни»

           Розглянувши та обговоривши програму розвитку культури в с. Рожни, керуючись ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Рожнівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити Програму розвитку культури у селі Рожни.

                              (Програма додається).

 

                                 Сільський голова                                      Т.І. Мехед  

               Додаток № 1

 до рішення 21 сесії Рожнівської


 

ПрограмА

розвитку культури села Рожни

                                                                                          П А С П О Р Т 

програми розвитку культури с. Рожни на 2012-2015 роки 

Назва

Програма розвитку галузі культури Броварського району на 2012-2015 роки

 

Тип Програми

Програма розвитку

 

Підстава для розробки Програми

Необхідність удосконалення галузі культури, вироблення нової стратегії її розвитку із врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі

 

Нормативно-правова база Програми

Закони України:

- „Про місцеві державні адміністрації“;

- „Про місцеве самоврядування в Україні“;

- „Про бібліотеки і бібліотечну справу“;  

- „Про позашкільну освіту“;

- Основи законодавства про культуру.

 

Укази Президента України:

- від 22.03.2000 № 490/2000 „Про невідкладні заходи розвитку бібліотек України“;

- від 04.07.2005 № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціону­вання та розвитку освіти в Україні”;

- від 31.07.2000 № 928/2000 „Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні“;

- від 23.01.2001 № 35/2001 „Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні“;

- від 01.06.2005 № 900/2005 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдія­льності осіб з обмеженими фізичними можливо­стями“.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1226-р „Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року“.

 

Замовник Програми

Відділ культури і туризму Броварської райдерж­адміністрації

 

Розробник Програми

Відділ культури і туризму Броварської райдерж­адміністрації, працівники сільського Будинку культури, бібліотеки

 

Керівник

авторського колективу

Коломієць В.В. – директор Рожнівського Будинку культури

 

Учасники програми

Рожнівський Будинок культури, сільська бібліотека

 

Мета Програми

Створення умов для реалізації державної культурної політики на території села Рожни, задоволення культурних потреб населення Броварщини.

Збереження, відродження і розвиток народних художніх промислів, створення належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини.

Підвищення ролі бібліотек як центрів культури, науки, освіти та інформації.

Забезпечення:

ефективного управління галузі культури села Рожни;

спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на розвиток галузі культури, запровадження в діяльності установ культури нових інформаційних технологій;

доступності мистецької освіти, гарантування громадянам права на її здобуття, творчого,  інтелектуального і духовного розвитку дітей у дитячій школі мистецтв смт Калинівка;

гарантій свободи творчості;

підтримки високопрофесійної мистецької творчості, яка забезпечує якісний рівень націона­льної культури.

Завдання Програми

Забезпечення соціально-економічних та  організаційних умов для розвитку галузі культури, народних художніх промислів села Рожни.

Створення механізмів державно-громадського регулювання якості культурного життя регіону шляхом:

– урізноманітнення форм та стимулювання   неперервної освіти працівників культури, педагогів.

Формування сучасної інфраструктури галузі культури.

Становлення й зміцнення мережі недержав­них культурно-мистецьких організацій (творчих спілок, фундацій, об’єднань).

Повноцінне комплектування та збереження бібліотечних фондів.

Збереження осередків народних художніх промислів.

 Забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традицій­ної культури.

Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників культури, підвищення їх соціального статусу, професійного рівня, фахової майстерності.

Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді. 

Приведення матеріально-технічної бази закла­дів культури до сучасних потреб.

 

Терміни реалізації Програми

 

 

2012-2015 роки

Етапи реалізації Програми

Організаційно-проектувальний етап – березень - квітень 2012 року.

Розробка Програми, Концепції розвитку галузі культури села Рожни; виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

Прийняття відповідних рішень Рожнівської сільської ради

Аналітико-практичний етапквітень 2012 року - листопад 2015 року.

Практична реалізація Програми, організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Програми.

Заключний етаплистопад - грудень 2015 року.

Аналіз результатів виконання програми розвитку галузі культури села Рожни на 2012-2015 роки.

Поширення позитивного досвіду, визначення перспектив подальшої роботи.

 

Ресурсне забезпечення Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодій­них внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у галузі культури району.

 

Структура Програми

Розділи Програми:

Вступ.

Концепція розвитку галузі культури Київської області на 2012-2015 роки.

Розділ І. Бібліотечна справа.

Розділ ІІ. Клубні заклади.

Розділ ІІІ. Мистецька освіта.

Розділ ІV. Збереження культурної спадщини.

Розділ V. Творчі спілки.

Розділ VI. Народні художні промисли.

 

 

Очікувані результати Програми

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи культури села Рожни відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

Гарантування свободи художньої творчості, участь громадських організацій в культурному житті району.

Створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх соціальних функцій та підвищення їх ролі як центрів культури, науки, освіти та інформації.

Створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури, розширення їх функцій,  збільшення відвідуваності, вільний доступ жителів села Рожни до інформаційних ресурсів.

Збереження, відродження та подальший розвиток традиційних народних художніх промислів, дослідження, фіксація та збереження кращих зразків нематеріальної культури, охорони та збереження пам’яток. Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної початкової мистецької освіти дітей.

 

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь громадськості у незалежному оцінюванні якості культури.

Вступ

Підготовка програми розвитку галузі культури села Рожни на 2012-2015 роки (далі – Програма) зумовлена процесами модернізації національної системи культури в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Броварський район – пристоличний регіон – має потужні можливості для розвитку галузі культури.

Необхідність змін галузі культури села Рожни зумовлена змінами у суспільстві. Через фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, соціальну розмежованість у суспільстві недостатньо забезпечені культурні потреби жителів села.

Загальна спрямованість модернізації культури села полягає у приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення культурних запитів жителів Броварщини, наближення до європейських стандартів.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку культури району, визначає організаційні засади її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.

Програма являє собою комплекс матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення району щодо культурних послуг, сучасні тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культурницьких новацій.

Програма покликана суттєво змінити культурний простір району.

Щорічно в клубних закладах проходять культурно-освітні та розважальні заходи, відвідувачами яких є біля 500  осіб.

Читачами бібліотек системи Міністерства культури і туризму України є осіб. Сукупний бібліотечний фонд району складає понад примірників, щорічна книговидача складає понад  примірників.

Суспільні зміни зумовили нові тенденції розвитку галузі культури села. Пріоритетними напрямами її функціонування є:

-          дослідження, збереження та популяризація матеріальної та  нематеріальної  культурної спадщини, інформаційне забезпечення жителів села, комп’ютеризація закладів культури;

сприяння вільному доступу жителів села до інформації, вітчизняних та світових інформаційних  ресурсів; 

естетичне виховання дітей та молоді;

організація змістовного дозвілля;

підтримка обласних відділень та осередків національних творчих спілок;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

кадрове забезпечення сфери культури, соціальний захист працівників культури.

Реалізація зазначених напрямів сприятиме досягненню стратегічної ме-ти – розвитку галузі культури села Рожни.

Концепція розвитку галузі культури

Села Рожни на 2012-2015 роки 

-          Загальні положення 

Сфера культури села Рожни є складовою загальнодержавної системи культури. Вона включає культурно-освітні установи (сільський будинок культури, сільська бібліотека), Керівництво функціонуванням і розвитком галузі культури села Рожни здійснює відділ культури і туризму райдержадміністрації.

Модернізація галузі культури села спрямована на підвищення якості надання відповідних послуг та формування єдиного соціокультурного простору. Це вимагає концентрації зусиль органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, направлених на зміцнення матеріально-технічної бази галузі культури, розробки та запровадження нових економічних та управлінських механізмів розвитку. Зміни в галузі культури повинні базуватися на традиціях народної культури, напрацюваннях попередніх років, а також повинні відповідати цінностям демократії та гуманізму.

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку галузі культури Броварського району на 2011-2015 роки є: Конституція України, Закони України  „Про місцеві державні адміністрації“, „Про місцеве самоврядування в Україні“,  „Про бібліотеки і бібліотечну справу“, „Про позашкільну освіту“, Основи законодавства про культуру, Укази Президента України від 22.03.2000 № 490/2000 „Про невідкладні заходи розвитку бібліотек України“,                             від 04.07.2005 № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні“, від 31.07.2000 № 928/2000 „Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні“ від 23.01.2001 № 35/2001 „Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні“, від 01.06.2005 № 900/2005 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями“.

Концепція передбачає удосконалення галузі культури села із врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі.

Провідними принципами розвитку галузі культури села Рожни є:

- єдність загальнодержавного та регіонального компонентів культури;

- гуманістичний характер культури;

              - виховання у жителів села вільної особистості з почуттям національної само­свідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;

- соціальна стабільність щодо задоволення культурних потреб жителів села;

- популяризація здорового способу життя;

- відкритість галузі для культурницьких новацій;

- державно-громадський характер управління.

Концепція розвитку галузі культури Броварщини визначає пріоритетні напрями розвитку галузі у регіоні:

- інтеграція української культури  в європейський та світовий простір, європейський рівень якості та доступності послуг галузі, духовна зорієнтованість та демократизація культури;

- підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері культури, вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, врегулювання оплати праці працівників галузі відповідно до чинного законодавства України у сфері культури,  поліпшення інформаційної, методичної та практичної підготовки кадрів;

- забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників культури;

- оптимізація мережі закладів культури.

 

2. Мета і завдання Концепції розвитку

галузі культури села Рожни

 

Мета Концепції розвитку системи культури Броварщини – формування доступної та якісної системи задоволення культурних потреб, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості.

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

-       модернізація культури села на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів району;

-       створення належних умов для функціонування галузі культури села;

-       забезпечення розвитку мережі закладів культури з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

-       модернізація матеріально-технічної бази закладів культури.

3. Очікувані результати реалізації заходів

Програми, методи оцінювання їхньої ефективності

Основними результатами розвитку галузі культури  села Рожни будуть системні позитивні зміни її якості, зокрема:

- оптимізація мережі закладів культури відповідно до потреб населення;

- впровадження нових моделей суб’єктів культури;

- створення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

-  здійснення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями;

- поліпшення соціально-економічного становища працівників культури, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності;

- залучення громадськості до формування регіональної культурної політики;

- підвищення рівня та якості послуг в галузі культури через поширення прогресивного міжнародного досвіду.

Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження системного моніторингу якості культури на всіх рівнях.

4. Фінансове забезпечення

Концепція розвитку галузі культури села реалізується в межах загального обсягу видатків, передбачених в місцевому бюджеті на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Розділ І. Бібліотечна справа.

 

Проект розвитку бібліотечної галузі села Рожни. 

Мета проекту:

створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх соціальних функцій та підвищення їх ролі     

як центрів культури, науки, освіти та інформації.

 

Завдання проекту:

-       забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної діяльності сільської бібліотеки;

-       формування сучасної інфраструктури бібліотечної справи, впровадження в діяльність бібліотеки сучасних інформаційних технологій;

-       забезпечення повноцінного комплектування та збереження бібліотечних фондів;

-        зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази сільської бібліотеки;

-       підвищення престижу і соціального статусу бібліотечних працівників;

-       зміцнення кадрового складу бібліотеки та системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

 

Пріоритети проекту:

- модернізація і розвиток бібліотеки як загальнодоступних, інформаційних, освітніх і культурних центрів;

- підвищення якості і ефективності  їх діяльності по  бібліотечному обслуговуванню населення села Рожни.


   Шляхи реалізації проекту1

2

3

4

5

6

7

4.      Впровадження в діяльністьб бібліотек сучасних інформаційних технологій, комп`ютеризація

та автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів

4.1.

Забезпечення автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів: придбання комп’ютерів, принтерів, сканерів, серверів, створення локальних мереж з метою підви­щення рівня обслуговування читачів та оновлення комп’ютерної техніки відповідно до сучасних вимог.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, селищні та сільські ради

      2012

2013

2014

2015

 

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4.2.

Забезпечення  технічного обслуговування  комп’ютерної техніки та локальних мереж.

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада.

2011-2015

4.3.

Впровадження сучасного програмного забезпечення відповідно до завдань удосконалення бібліотечної справи

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації

2012-2015

4.4.

Поетапне  підключення бібліотеки та забезпечення роботи в мережі Інтернет, створення Інтернет-центрів з метою забезпечення доступу  користувачів до локальних вітчизняних та світових  інформаційних мереж.

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада.

2011-2015

4.5.

Створення веб-сторінки бібліотеки з метою розширення можливостей бібліотечних систем в наданні інформації.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2012-2015

5.                                        Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази бібліотек

5.1.

Забезпечення бібліотек:

 

 

 

 

 

5.1.1.

- сучасними бібліотечними меблями (робочими, аудиторними та комп’ютерними столами, стільцями, стелажами для книг, документів на електронних носіях, каталожними шафами тощо) ;

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, селищні та сільські ради.

2012

2013

2014

2015

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.1.2.

- аудіо-, відеотехнікою (телевізорами, відео-магнітофонами, музичними та мультимедійними центрами тощо);

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада.

2012

2013

2014

2015

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.1.3.

- оргтехнікою (ксероксами, комп’ютерними комплексами для оперативного сканування документів і обробки відсканованої інформації тощо), відео проекційними  системами, мультимедійними дошками, відеомоніторами, технікою для палітурних робіт, сучасними засобами зв’язку, кондиціонерами тощо.

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада.

2012

2013

2014

2015

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.2.

Забезпечення бібліотек комплектами біб-техніки (формулярами, щоденниками, книгами обліку, каталожними карточками, роздільниками тощо).

 

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада.

2012

2013

2014

2015

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.3.

Забезпечення опалення бібліотеки шляхом встановлення сучасних електрокотлів, газових котлів конвекторного типу тощо.

сільська рада

 

2012

2013

2014

2015

25,0

25,0

25,0

25,0

                     

 

1

2

3

4

5

6

7

6.                  Удосконалення системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів

6.1.

Проведення семінарів, практикумів, тренінгів, обмінів досвідом роботи між бібліотеками, у тому числі і за межами району.

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації.

2012-2015

6.2.

Забезпечення вивчення, узагальнення та запровадження у практику роботи бібліотеки села кращого бібліотечного досвіду.

Відділ культури і туризму райдерж­адміністрації.

2012-2015

7. Культурно-мистецькі та організаційні заходи

7.1.

Систематичне поповнення „Шевченківської світлиці” матеріалами про життя і творчість пророка української нації (до 200-річчя 2014 р.) від дня народження  Т.Г.Шевченка).

Відділ культури і туризму РДА, ЦРБ

2012-2015

                   

Очікувані результати:

 

створення умов для реалізації державної політики  в  бібліотечній галузі на території сільської ради, задоволення культурних та інформаційних потреб населення села Рожни;

-          спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на розвиток бібліотечної галузі; збереження та розвиток мережі бібліотек та створення умов для їх ефективного функціонування;

-          зміцнення матеріально-технічної бази сільської бібліотеки, повноцінне поповнення бібліотечних фондів, широке впровадження нових інформаційних технологій та технічне оснащення бібліотеки на рівні  сучасних вимог і стандартів;

-          покращення умов діяльності бібліотеки, збільшення їх відвідуваності  та реалізація конституційного права громадян на вільний доступ до інформації;

        -   розширення спектру інформаційних послуг для різних верств населення;

-          поширення кращого бібліотечного досвіду.


Розділ ІІ. Клубні заклади.

Проект створення належних умов роботи Рожнівського Будинку культури

 

Мета проекту:

- створення комфортних умов для відвідувачів Будинку культури, забезпечення опаленням приміщення Будинку культури у осінньо-зимовий період, сучасне оформлення інтер’єрів;

- модернізація матеріально-технічної бази  Будинку культури.

 

Завдання проекту:

- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази, зокрема:

- забезпечення Будинку культури звукопідсилювальною апаратурою, музичними інструментами тощо;

- ремонт приміщення, системи опалення;

- реконструкція приміщення Будинку культури, будівництво автономної котельні.

 

 Пріоритети проекту:

- зміцнення матеріально-технічно бази Будинку культури;

- ремонт приміщення, системи опалення, котельні;

- реконструкція приміщення Будинку культури, будівництво автономної котельні.

Шляхи реалізації проекту1

2

3

4

5

6

7

2. Зміцнення та розвиток матеріально-технічної сільського Будинку культури

2.1

Забезпечення утримання приміщення Будинку у належному стані, проведення ремонтів та реконструкцій будівель, систем опалення тощо.

 

 сільська рада

2012-2015

2.2.

Встановити внутрішній санвузол

Сільська рада

2012

 

50,0

 

2.3.

Модернізація матеріально-технічної бази Будинку культури

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільська рада

2012-2015

2.3.1

- забезпечення клубного закладу звукопідсилювальною апаратурою;

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації,  сільська рада

 

2012

2013

2014

2015

30,0

20,0

20,0

20,0

2.3.2

-           - придбання музичних інструментів;

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада

 

2012

2013

2014

2015

10,0

10,0

10,0

10,0

2.3.3

– придбання музичних центрів.

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада

 

2012

2013

2014

2015

5,0

6,0

6,0

6,0

2.3.4

- придбання сценічних костюмів для творчих колективів

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада

 

2012

2013

2014

2015

 

5,0

6,0

6,0

6,0

 

3. Кадрове забезпечення та соціальний захист працівників культури

3.1.

Вжити заходів щодо забезпечення закладу культури села кваліфікованими спеціалістами. В обов’язковому порядку погоджувати прийняття і звільнення на місцях спеціалістів

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада

 

2012-2015

3.2.

Забезпечити умови для творчої діяльності та соціально-побутові умови працівникам культури (опалення в осінньо-зимовий період приміщень закладів культури, забезпечення житлом та комунальними послугами згідно із чинним законодавством, підвищення оплати праці до рівня повної ставки).

Відділ культури і туриз­му райдержадміністрації, сільська рада

 

2012-2015

               

 

Очікувані результати:

 

- приведення  матеріально-технічної бази Будинку культури до рівня сучасних вимог і стандартів;

- покращення умов діяльності клубного закладу, збільшення його відвідуваності, що забезпечить реалізацію права громадян на задоволення їх культурних потреб, сприяння процесам національно-культурного відродження суспільства, духовного розвитку особистості.

Розділ ІІІ. Мистецька освіта.

Мета проекту:

- забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та учнівської молоді у дитячій школі мистецтв, доступності позашкільної та фахової освіти, гаран­тування права на її здобуття;

- поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу в ДШМ.

 

Завдання проекту:

-   сприяння висвітленню в засобах масової інформації  питань мистецької освіти;

-   забезпечити соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;

-  забезпечити пріоритетність навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;

-  стимулювати пошук нових, сучасних методик роботи з дітьми та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків час.

 

Пріоритети проекту:

- створення належних умов для функціонування системи початкової мистецької  освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, створює оптимальні умови для розвитку та творчої реалізації дітей і молоді;

-  забезпечення вільного доступу до мистецької освіти;

-  удосконалення змісту, організаційних форм, методів мистецької освіти.

Шляхи реалізації проекту

 

з/п

 

Зміст заходу

 

Відповідальні

 за виконання

 

Термін

виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

 

Районний бюджет

Місцевий бюджет

Залучені кошти

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1.

Сприяння наданню можливості використовувати безкоштовно або на пільгових умовах приміщення закладів культури, освіти тощо для здійснення навчально-вихов­ного процесу, проведення звітних концертів, лекцій-концертів, культурно-просвітницької роботи та інших заходів.

Відділ культури і туризму, Будинок культури, сільська рада

2012-2015

 

 

2.

Створення умов для навчання дітей народному мистецтву, грі на народних інструментах.

Відділ культури і туризму,  Будинок культури

2012-2015

                             

 

3.

Сприяння забезпеченню закладу культури методичною, нотною, музикознавчою, довідковою літературою, фаховими навчальними посібниками тощо.

Відділ культури і туризму

2012-2015

 

 

4..

Сприяння участі учнів та працівників Будинку культури у конкурсах, фестивалях інших мистецьких просвітницьких акціях.

Відділ культури і туризму,  Будинок культури

2012-2015

 

5.

Забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних норм та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов

Сільська рада

2012-2015

 

Очікувані результати:

- створення умов для забезпечення доступності мистецької освіти, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей;

- забезпечення організаційної підтримки діяльності солістів та творчих колективів. 


Розділ ІV. Збереження культурної спадщини.

Проект збереження культурної спадщини села рожни

Мета проекту:

подальше удосконалення системи роботи щодо збереження об’єктів культурної спадщини села рожни.

Завдання проекту:

-     забезпечення державного контролю за обліком, використанням, консервацією, реставрацією, об’єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов’язань щодо утримання пам’яток у належному стані;

-     сприяння залученню об’єктів культурної спадщини Броварщини до туристичних маршрутів;

 

Пріоритети проекту:

- впровадження заходів щодо збереження об’єктів культурної спадщини села;

- пропаганда культурної спадщини села.

Шляхи реалізації проекту


Очікувані результати:

 

- поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини;

- поліпшення  фінансування заходів із збереження та використання пам’яток;

- залучення інвестицій до цієї сфери.

Розділ V. Творчі спілки. 

Проект сприяння діяльності і розвитку осередків

національних творчих спілок Броварського району

Мета проекту:

всебічне сприяння діяльності і розвитку осередків національних творчих спілок.  

Завдання проекту:

- становлення і зміцнення культурно-мистецьких організацій, які забезпечують розвиток  культури  та духовності українського народу;

-  підтримка проектів, спрямованих на витворення конкретних культурно-мистецьких цінностей. 

Пріоритети проекту:

- творення єдиного культурного простору, як одного з найважливіших консолідуючих факторів у справі формування національної ідеї та розбудови української державності;

- забезпечення активного функціонування української мови в усіх сферах культурного життя держави;

- забезпечення гарантій свободи творчості;

- забезпечення доступу до культурних надбань, створення умов для активної участі громадян у художній творчості, особливо молоді;

- підтримка діяльності професійного мистецтва, що забезпечує якісний рівень національної культури;

- збереження національної культурної спадщини, як основи національної культури;

- соціальний захист працівників культури і мистецтва;

- підтримка талановитої творчої молоді.

Шляхи реалізації проекту


Очікувані результати:

 

- підтримка проектів, спрямованих на витворення  конкретних культурно-мистецьких цінностей;

- доступ громадян до творів культури і мистецтва;

- активна участь громадян у художній творчості;

- підтримка талановитої творчої молоді.

Розділ VІ. Народні художні промисли

Проект збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів Броварського району 

Мета проекту:

створення економічних та організаційних умов для збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів у Броварському районі.  

 Завдання проекту:

 - фінансове та матеріально-технічне забезпечення розвитку галузі народних художніх промислів;

- збереження усталених осередків народних художніх промислів, а  також їх сировинної бази;

- організація ринків збуту художніх виробів;

- створення умов для продуктивної роботи майстрів народних художніх промислів.  

Пріоритети проекту:

відродження і розвиток народних художніх промислів району.

Шляхи реалізації проекту

 

з/п

 

Зміст заходу

 

Відповідальні

 за виконання

 

Термін

виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Районний бюджет

Місцевий бюджет

Залучені кошти

1

2

3

4

5

6

7

  1. Відродження і розвиток народних художніх промислів

1.1.

Проведення пленерів, творчих лаборато­рій, конференцій з питань розвитку декоративно-ужиткового мистецтва Броварщини

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2012-2015

 

 

 

1.2.

Організація виставок – продажів українських сувенірів, виробів народних художніх промислів та традиційного народного мистецтва

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2012

2013

2014

2015

2,0

2,0

2,0

2,0

 

 

  1. Інформаційна діяльність

2.1.

Забезпечення підтримки і популяризації творчості талановитих художників-аматорів, народних майстрів, популяризації нових імен в засобах масової інформації.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2012-2015

 

 

 

               

Очікувані результати:

- збереження, відродження та забезпечення подальшого розвитку традиційних народних художніх промислів, що сприятиме підвищенню рівня духовності суспільства;

- підвищення рівня працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями, які зможуть працювати в домашніх умовах;

- забезпечення ефективної координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також громадських організацій щодо збереження, відродження і розвитку народних  художніх промислів.

 

Секретар сільської ради                                                   Г.М.Хавро