rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сорок друга  сесія 06 скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

          

 від  26 грудня  2013 року                                                                                           1297

 

 Про затвердження Програми розвитку

 мінерально-сировинної бази, раціонального

 використання та охорони надр на території

Рожнівської сільської ради на 2014-2016 роки

 

Заслухавши та обговоривши розроблену  “ Програму розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр на території Рожнівської сільської ради  на 2014-2016 роки ”, на виконання подання Броварської міжрайонної прокуратури від 29.04.13р. №2843 “ Про усунення виявлених порушень вимог Кодексу України Про надра, Законів України  “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  “ Про охорону навколишнього природного середовища ”, причин та умов що їм сприяли ”, керуючись ч. 22 ст. 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1.      Затвердити Програму розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр на території Рожнівської сільської ради на                     2014-2016 роки. (Додається).

2.      Повідомити Броварську міжрайонну прокуратуру про  затвердження Програми розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр на території Рожнівської сільської ради на 2014-2016 роки.

3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології

 

 

 

 

                                           Сільський голова                                     Т.І.Мехед 

 

 

 

 

 

        Додаток 1

                                                                                                                                     до рішення 42-ї  сесії

        Рожнівської сільської ради

        від 26.12.2013  року № 1297

 

Програма

розвитку мінерально-сировинної бази,

раціонального використання та охорони надр

на території Рожнівської сільської ради на 2014-2016 р.

 

 

1.Загальні положення

 

Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Використання надр та їх охорона в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Кодексом України про надра та іншими актами законодавства України. Основним джерелом законодавства про надра є Кодекс України про надра, що регулює забезпечення раціонального і комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині, охорону надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та   навколишнього природного середовища, а також охорону прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності  та громадян.

Особливістю правового режиму надр є те, що надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади.

Державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державний комітет України по геології і використанню надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Рада Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства України. Відповідно до Кодексу України про надра до відання сільських, селищних, міських та районних рад на їх території віднесено реалізацію місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр, здійснення контролю за використанням та охороною надр.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Цю програму розроблено з метою дотримання вимог законодавства в галузі охорони і раціонального використання надр, земельних і водних ресурсів населеного пункту.

Необхідність інвентаризації місць розміщення запасів мінеральної сировини на території Рожнівської сільської ради  та їх багатогалузевого використання підіймають проблему  дбайливого використання надр.

Необхідно провести:

-  оцінку ресурсного потенціалу надр;

- впорядкувати розробку та видобування корисних копалин, їх  класифікацію за цінними геологічними, ландшафтними ознаками та потужністю сировинних покладів.

 

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є:

            -          забезпечення раціонального, комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів району;

-           відкриття і освоєння перспективних родовищ корисних копалин;

-          ініціювання залучення інвестицій в економіку району для освоєння родовищ             корисних копалин, з метою організації нових робочих місць;

           -            раціональне, комплексне використання надр, збільшення бюджетних надходжень від експлуатації родовищ корисних копалин;

           -           недопущення порушень норм експлуатації родовищ корисних копалин, дотримання вимог законодавства в галузі охорони використання надр, земельних і водних ресурсів.

 

4. Основні напрямки виконання Програми

 

            Серед природно-географічних факторів розвитку регіональної економіки особливо важливе значення  мають мінерально-сировинні ресурси, розміщення яких зумовлене геологічною будовою території. Вони безпосередньо впливають на розвиток сільського господарства, промисловості будівельних матеріалів. Незначні запаси більшості з них та вичерпність мінеральних ресурсів вимагають раціонального використання  та  збереження їх для  наступних поколінь.

            Основними  напрямками  та  завданнями є:

-          оцінити запаси основних видів корисних копалин;

-          простежити особливості та закономірності їх поширення;

-          забезпечити економічно обґрунтоване користування надрами;

-          довести можливість і перспективи використання мінерально-сировинної бази в  економіці регіону.

  

5. Орієнтовні обсяги і джерела фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми (додаток) здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та капітальних  інвестицій. Можливе залучення коштів Державних та  галузевих  програм.

З метою обліку надр та залучення інвестицій в розробку родовищ корисних копалин необхідно передбачити кошти з сільського бюджету в сумі 10 тисяч гривень для проведення інвентаризації існуючих родовищ корисних копалин, оцінка стану та вмісту (залишку) ресурсів, а також проведення розвідувальних робіт по виявленню нових місць залягання корисних копалин.

 

Найменування заходу

Витрати на здійснення заходу, грн.

2014

2015

2016

Інвентаризація існуючих місць залягання корисних копалин, (свердловини, кар’єри тощо). Оцінка стану та вмісту(залишку) ресурсів.

10000

10000

10000

Проведення заходів щодо модернізації існуючих місць видобутку корисних копалин

10000

10000

10000

Всього витрат на рік, грн.

20000

20000

20000

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація   Програми дозволить реалізувати:

1.  Недопущення самовільного користування надрами.

2.  Охорону родовищ від забудови площ залягання корисних копалин.

3. Посилити відповідальність органів місцевого самоврядування щодо раціонального використання природних ресурсів.

 

7. Організаційне забезпечення

 

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює виконавчий комітет Рожнівської сільської ради шляхом :

 -  координації роботи щодо виконання заходів і завдань, передбачених Програмою, із залучення коштів місцевих бюджетів та інвесторів;

             -  залучення до виконання Програми органів місцевого самоврядування,  інвесторів, а   також  суб’єктів господарської діяльності.

Контроль за  виконанням Програми здійснює постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології

 

 

 

 

 

 

                               Секретар сільської ради                                        В.В. Кримець