rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дванадцята сесія 06 скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 від   01 вересня 2011 року                                                                 № 323

 

Про затвердження затвердження Методики

розрахунку та Порядку використання плати

за оренду майна, що перебуває у спільній

власності громади Рожнівської сільської ради

 

     З метою врегулювання процедури передачі в оренду фізичним та юридичним особам майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни Броварського району Київської області, керуючись ст.ст. 3, 5, 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» ,ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Рожнівська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку та Порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Рожнівської сільської ради.

2. Доручити сільському голові  Мехед Т.І.  переглянути умови Договорів  на оренду майна відповідно до Порядку перегляду договорів оренди майна.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Рожнівської сільської ради 27 сесії 05 скликання від 20.05.2008 року за № 859 «Про затвердження методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних ромад».

 

Сільський голова                                                         Т.І.Мехед

 

                                                                                      Додаток 1

                                                                                до рішення 12 сесії 06 скликання

                                                                                № 323 від 01.09.2011 року

Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, сіл, селищ  Броварського району.

 

1.      Методика розрахунку орендної плати за користування комунальним майном, що перебуває у спільній власності села Рожни Броварського району Київської області (далі – комунальне майно), яке передається в оренду -  це механізм нарахування орендної плати за користування майном.

2.      Методика розрахунку орендної плати за користування комунальним майном, яке передається в оренду (далі – Методика) розроблена з метою визначення єдиного організаційно-економічного механізму встановлення розміру орендної плати – у випадках передачі майна поза конкурсом та при розрахунку стартової орендної плати.

3.      Розмір орендної плати встановлюється, як правило, в грошовій формі згідно з типовим  договором оренди майна, затвердженим рішенням Рожнівської сільської ради.

4.      Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності. Орендар зобовязаний вносити плату своєчасно і у повному обсязі.

5.      Незалежна оцінка обєкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, незалежними експертами на замовлення балансоутримувача – заявником.

6.      У разі не укладання договору оренди протягом шести місяців, укладення нового договору оренди або його переукладення на новий строк, виконується нова незалежна оцінка обєкта оренди.

7.      Розрахунок орендної плати виконує орендодавець.

8.      Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

-          визначається розмір річної орендної плати;

-          на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;

-          з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди визначається розхмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди шляхом коригування розміру орендної плати за попереждній місяць та індекс інфляції за поточний місяць.

-          У разі, коли термін оренди менший чи більший нід один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

-          У разі, коли режим використання орендарем залежить від режиму діяльності обєкта оренди, на основі місячної орендної плати може бути розрахована добова орендна плата, а на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

9.      Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи обєкта оренди (доступу до обєкта оренди) протягом цього місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

10.  Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

11.  До орендної плати не включаються і сплачуються окремо:

-          витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати;

-          плата та інші комунальні послуги, які надаються підприємствами цієї сфери;

-          плата за користування земельною ділянкою.

12.  Витрати  на утримання нерухомого майна, що здане одночасно кільком підприємствам, організаціям розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній  частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

13.  У разі використання орендарем приміщення з різними цільовими призначеннями, розрахунок орендної плати проводиться на підставі акту розмежування орендованої плащі, складеного комісією у складі представників орендодавця і орендаря, екземпляр якого є невід’ємним додатком договору.

14.  У разі зміни цільового призначення орендованого приміщення, яке визначено умовами конкурсу, у випадках збільшення або зменшення орендної ставки перерахунок орендної плати проводиться пропорційно до змінених орендних ставок.

15.  У разі зміни площі орендованого приміщення, яка визначена умовами конкурсу, у випадках збільшення або зменшення орендної площі перерахунок орендної плати проводиться пропорційно до зміненої площі.

16.  При наданні майна в оренду на конкурсних засадах орендна плата встановлюється в розмірі, запропонованому переможцем та має перевищувати стартову. Стартова орендна плата розраховується відповідно до п. 22 цієї Методики.

17.  Річна орендна плата встановлюється у розмірі 1,00 грн. в рік за оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади села Рожни Броварського району Київської області:

-          бюджетними організаціями, закладами та установами, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів.

18.  Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата та інші видатки, повязані з орендою майна, вносяться за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

19.  При оренді нерухомого комунального майна (крім випадків, передбачених у пункті 17 Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл =   Вп  х   Сор.,

                          де   Опл – розмір річної орендної плати , грн..;

                                 Вп вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.

                                 Сор. – орендна ставка, визначена з додатком.

20.  Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому по формулі:

Вп. = (Вб.с. : Пб.с.) х Нп,

               де     Вп. – вартість приміщення, яке є частиною будівлі (споруди) і 

                                 передається оренду, грн.;

                       Вб.с. – вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена експертним

                                   шляхом, грн.;

                       Пб.с. – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних

                                    приміщень, якщо вони не екплуатуються орендарем) в кв.м;

                       Нп. – площа орендованого приміщення, кв. м.

21.  Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди розраховується за формулою:

Опл.баз. = опл.р. : 12,

              де     Опл.баз – розмір орендної плати за базовий місяць оренди.

22.  Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди розраховується за формулою:

Опл.міс. = Опл.баз. х Іп.р. х 1 м,

              де      Іп.р. – індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до початку

                                    дії договору оренди;

                        Ім. – міндекс інфляції за перший місяць оренди;

23. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається

      шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на

      індекс інфляції за поточний місяць.

24. При оренді цілісних майнових комплексів розмір річної орендної

      плати встановлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для

      майна, що знаходиться в державній власності.

25. Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди

      розраховується за формулою

Опл.баз. = Опл.р. : 12,

            де      Опл.баз. - розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди.

26. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди

      розраховується за формулою:

Опл.міс. = Опл.баз. х Іп.р. х Ім.,

 

           де     Іп.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до початку

                    дії договору оренди;

                   Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

27. Розмір річної орендної плати у разі оренди, окремого індивідуально

      визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін,

      але не менше ніж 10 відсотків залишкової відновної вартості орендованого

      майна. Орендодавець може пропонувати орендарю здійснити експертну оцінку

      майна, що передається в оренду.

28. Розмір місячної орендної плати за базовий, перший та наступні місяці

      оренди розраховується так, як і при оренді нерухомого майна.

29. Термін внесення орендної плати визначається у договорі (не пізніше

      15-го числа наступного місяця).

30. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок

      наступних платежів або повертаються платникові в 5-ти денний термін від

      одержання його письмової заяви.

31. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від

      орендної плати пеню.

32. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в

      установленому законом порядку.

33. Розмір орендної плати може переглядатися на вимогу однієї із сторін у

      разі зміни чинного законодавства щодо методики її розрахунку, змін цін і

      тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

34. Розмір орендної плати коригується з урахуванням коефіцієнтів, що

      враховують місце розміщення орендованої площі:

      К1 = 0,8 - у підвалах, у мансардах, розташованих вище четвертого поверху у     

               будинках без ліфтів;

      К2 = 0,9 - у напівпідвалах та будинкових арках (проходах, підворіттях), якщо  

               переобладнання арки (проходу, підворітті) виконано за кошти орендаря;

      КЗ = 1,1 - для суб'єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані в

               місті Бровари чи Броварському районі.

При встановленні пільгової орендної ставки, коефіцієнт для розрахунку

орендної плати застосовується.

35. Орендар за рішеннями Броварської міської та Броварської районної

      рад має право передати в суборенду нерухоме майно.

36. Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється орендарями.

      У разі, якщо плата за суборенду (у зв’язку зі зміною профілю використання

      приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, різниця

      між ними перераховується орендодавцю.

37. Розмір орендної плати при передачі в оренду майна фізичним особам, які не   

      зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, розраховувати згідно з   

      цією методикою.

38. Орендна плата за комунальне майно спрямовується в розмірі 100%  

      балансоутримувачу.

39. Балансоутримувачі використовують орендну плату, що залишається в їх  

      розпорядженні, на покриття видатків, пов’язаних з підтриманням комунального

      майна у належному стані, якщо інше не передбачено рішенням Рожнівської  

      сільської ради.

40. Питання надання пільг по сплаті орендної плати вирішується на сесії

      Рожнівської сільської ради при наявності рекомендацій постійних комісій

      Рожнівської сільської ради.

 

Секретар сільської ради                             Г.М.Хавро

                                                                                                             Додаток № 2

                                                                  до Методики розрахунку і порядку використання

                                                                  плати за оренду комунального майна територіальної

                                                       громади села Рожни Броварського району

                                                       Київської області 

Орендні ставки за використання нерухомого майна територіальної громади села Рожни Броварського району Київської області

                 

Використання орендарем нерухомого майна                       Орендні ставки відсотків       

за цільовим призначенням                                                      вартості нерухомого

                                                                                                    майна, визначеної

                                                                                                    експертним шляхом

1. Розміщення об’єктів:                                    

1.1. комерційних банків та їх відділень, ломбардів,                          40

пунктів обміну валют                                                                           

1.2. рекламних контор                                                                           28  

1.3. бірж, брокерських та маклерських контор,

       рієлторських та страхових компаній, регістраторів                    30

1.4. туристичних агенцій та бюро подорожей                                     28

1.5. офісів нерезидентів України                                                           35

1.6. офісів політичних партій                                                                15

1.7. офісів громадських організацій                                                      15

1.8. релігійних організацій                                                                     15

1.9. інтернет-кафе, комп’ютерних клубів                                             40

1.10. телестудій, що знаходяться у місті Бровари                               16

         Київської області, та на території сіл і селищ

         Броварського району

1.11. засобів масової інформації                                                           18

1.12. юридичних консультацій, нотаріальних послуг,                        23

         розміщення адвокатських контор

1.13. установ Ощадбанку, що приймають платежі від                       20

                   населення

1.14. громадських неприбуткових організацій ветеранів,

         пенсіонерів, інвалідів війни та прирівняних до них           до 20 кв. м – 1 %,

         категорій, інвалідів, які постраждали від наслідків           більше 20 кв. м – 10 %

                    ЧАЕС

1.15. офісів благодійних організацій, фондів                              до 20 кв. м – 10 %,

                                                                                                          більше 20 кв. м – 25 %

1.16. офісів підприємств, організацій та установ всіх                         20

         форм власності (колективної та приватної)

2. Громадське харчування:

2.1. ресторанів, кафе, барів, піцерій (з реалізацією                             30

       горілчаних виробів)

2.2. підприємств громадського харчування (їдалень,                         15

       буфетів, кафе, закусочних без реалізації горілчаних

       виробів)

2.3. дитячих закладів громадського харчування (дитячих

       кафе, кафе-морозиво, сокових барів), шкільних буфетів           8

3. Розміщення об’єктів торгівлі:

3.1. з торгівлі ювелірними виробами                                                  40

3.2. з торгівлі засобами мобільного зв’язку                                       40

3.3. з торгівлі товарами підакцизної групи                                        40

3.4. роздрібної                                                                                       22   

3.5. з торгівлі товарами непродовольчої групи                                 22       

3.6. з торгівлі товарами продовольчої групи                                     20

3.7. з торгівлі квітами                                                                           25

3.8. магазинів “Оптика” по виготовленню та продажу                     20

       окулярів

3.9. спеціалізованих магазинів по реалізації книжок                        5

       вітчизняного виробництва

3.10. з реалізації товарів:

            – непродовольчої групи дитячого асортименту;                  10

            – продовольчої групи дитячого асортименту                       10

3.11. спеціалізованих магазинів та відділів з реалізації                   5

         хліба та хлібобулочних виробів, молока та

         молокопродуктів

3.12. фірмових магазинів (відділів) вітчизняних                             10

виробників (крім тих, що виробляють товари

підакцизної групи)

3.13. з торгівлі відео та аудіо продукцією, ком пакт-дисками      25

3.14. з торгівлі книжками, газетами та шкільним приладдям       10

3.15. складів та підсобних приміщень                                             18

 

4. Розміщення об’єктів з надання послуг:

4.1. авторемонтних майстерень                                                       25

4.2. ювелірних майстерень                                                               20

4.3. салонів-перукарень, косметологічних кабінетів                     25

4.4. саун                                                                                              25

4.5. перукарень                                                                                  15

4.6. пунктів прокату:                                                                        

4.6.1. аудіо та відеокасет;                                                                  22

4.6.2. побутової техніки.                                                                    22

4.7. Провадження підприємницької діяльності у сфері

надання послуг (крім послуг автосервісу та перукарень)             10

4.8. громадських туалетів                                                                 10

 

5. Розміщення об’єктів охорони здоров’я:                                    

5.1. з надання стоматологічних послуг                                           30

5.2. з провадження підприємницької діяльності в галузі              18

       охорони здоров’я

5.3. аптек різних форм власності, що реалізують готові              15

       ліки, самостійно виготовляють ліки

 

6. Розміщення закладів освіти, культури, фізкультури

    та спорту:

6.1. комерційних закладів освіти, культури                                 18

6.2. кінотеатрів                                                                                 16

6.3. платних навчальних курсів                                                     15

6.4. спортивних, тренажерних та оздоровчих центрів                17

6.5. дитячих дошкільних закладів, закладів освіти,                      9    

       закладів фізкультури, спорту та культури для

       школярів, якщо одержувані ними прибутки

       спрямовуються на їх розвиток

6.6. з організації дозвілля дітей та юнацтва в                                9

       позаурочний час

6.7. майстерень, студій художників, народних майстрів,            9

       скульпторів, письменників, театральних діячів,

       кінематографістів, журналістів, фотохудожників,

       музичних діячів та інших членів творчих спілок

6.8. майстерень, студій архітекторів, дизайнерів                        20

6.9. видавництв та пунктів реалізації періодичних                     16

       видань, теле – та радіо компаній, інформаційних

       агентств

6.10. виставок (крім книжкових та образотворчих)                   20

6.11. книжкових та образотворчих виставок                                8

6.12. бібліотек, бібліотечних колекторів, архівів, музеїв            5

6.13. творчих спілок, національних культурних                до 20 кв. м – 10 %

         товариств                                                                      більше 20 кв. м – 25 %

 

7. Розміщення об’єктів виробничої сфери                             

7.1. з обробки фотоматеріалів                                                       25

7.2. поліграфія                                                                                 25

7.3. з виробництва (промисловість) та будівельно-                     20

       ремонтних робіт (під виробничі потреби),

       виробництво сільськогосподарської продукції

7.4. підприємств з виробництва харчових продуктів та             15

        інше виробництво

 

8. Інше використання:

8.1. підприємств поштового зв’язку "Укрпошта"                        3

8.2. бюджетних організацій, закладів та установ, що                 1 грн. в рік

       фінансуються з місцевого та державного бюджетів

8.3. гаражі для спеціалізованих засобів пересування, що           1 грн. в рік

       використовуються інвалідами

8.4. встановлення антен-перетворювачів мобільного           2500 грн./міс. за

       зв’язку з пунктами технічного забезпечення                  кожну антену

                                                                                                    (із застосуванням індексу

                                                                                                     інфляції з першого

                                                                                                     числа місяця, наступного

                                                                                                     після дати набрання         

                                                                                                     чинності цієї Методики)

8.5. прокладення кабельної мережі інтернет-

       провайдерами                                                                     2,00 грн./міс за поверх

                                                                                                    (із застосуванням

                                                                                                    індексу інфляції з

                                                                                                    першого числа

                                                                                                    місяця, наступного

                                                                                                    після дати набрання

                                                                                                    чинності цієї

                                                                                                    Методики)

           8.6. прокладення мережі кабельного телебачення               2,00 грн./міс за поверх

                                                                                                   (із застосуванням

                                                                                                   індексу інфляції з

                                                                                                   першого числа

                                                                                                   місяця, наступного

                                                                                                   після дати набрання

                                                                                                   чинності цієї

                                                                                                   Методики

8.7. використання площ загального користування в                     5

       приміщенні                                                     

 

*Орендарі, що здійснюють за згодою адміністрації реконструкцію або

капітальний ремонт, на термін, визначений згідно з технічною документацією,

але не більше року, сплачують орендну плату в розмірі 10 % від розміру плати

за оренду нерухомого майна.

 

Секретар сільської ради                                       Г.М.Хавро