rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дванадцята сесія 06 скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 від   01 вересня 2011 року                                                                 № 322

 

Про затвердження затвердження Положення

про порядок передачі в оренду майна, що

перебуває у спільній власності територіальної

громади села Рожни Броварського району

Київської області 

 

     З метою врегулювання процедури передачі в оренду фізичним та юридичним особам майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни Броварського району Київської області, керуючись ст.ст. 3, 5, 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Рожнівська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення  використання плати про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Рожнівської сільської ради.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, побутового, транспортного обслуговування.
  3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Рожнівської сільської ради 27 сесії 05 скликання від 20.05.2008 року за № 859 «Про затвердження методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних ромад».

 

Сільський голова                                                         Т.І.Мехед

 

                                                                                      Додаток 1

                                                                                до рішення 12 сесії 06 скликання

                                                                                № 322 від 01.09.2011 року

 

Положення

про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у

спільній власності територіальної громади села Рожни Броварського

району Київської області

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у

спільній власності територіальної громади села Рожни  Броварського району

Київської області (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції

України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду

державного та комунального майна”, інших нормативних актів і регулює:

організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що

перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни

Броварського району Київської області (далі – комунальне майно); правові

відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального

майна; порядок укладання, подовження та припинення договорів оренди

комунального майна, передачі його в суборенду.

1.2. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних

засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням

принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

1.3.Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

1.3.1 оренда – засноване на договорі строкове платне користування

майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої

діяльності;

1.3.2 балансоутримувач – юридична особа комунальної форми власності,

на балансі якої знаходиться комунальне майно;

1.3.3. орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування

комунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї

господарської чи іншої діяльності;

1.3.4. суборенда – цивільно-правові відносини, засновані на договорі, за

яким одна сторона зобов’язується передати частину комунального майна,

орендарем якого вона є, у користування, на строк третій особі;

1.3.5. цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним

циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною

ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями,

системою енергопостачання;

1.3.6. рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі

(включаючи гроші, цінні папери, право вимоги);

1.3.7. нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці,

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

1.3.8. індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється

від інших особливими ознаками;

1.3.9. транспортні засоби – пристрій, призначений для перевезення людей

і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи

механізмів.

2. Об’єкти оренди.

2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:

2.1.1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

2.1.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо), що є вільним;

2.1.3. транспортні засоби;

2.1.4. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група

інвентарних об'єктів) в т.ч. нерухоме майно (малі архітектурні форми) інше

окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів,

матеріальні активи.

2.2. Перелік об’єктів права спільної власності територіальної громади

села Рожни Броварського району Київської області, які не можуть бути

об’єктами оренди, визначається рішенням Рожнівської сільської ради.

2.3. Майно, яке передається в оренду повинно бути приведене Орендодавцем в    належний стан, тобто придатне для використання та відповідати встановленим законодавством нормам.

3. Орендодавці.

3.1. Орендодавцями комунального майна, що перебуває у спільній

власності територіальної громади села Рожни Броварського району Київської

області є:

3.1.1. органи, уповноважені Рожнівською сільською радою управляти

майном, - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних

підрозділів та нерухомого майна;

3.1.2. балансоутримувачі - щодо окремого індивідуально визначеного

майна та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв.м. на

одне підприємство, а з дозволу органів, зазначених в п. 3.1.1. цього Положення,

- також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та

нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв.м.

4. Орендарі.

4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами

трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші

юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних

держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з

окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші).

4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна

з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення

договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої

діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами

без громадянства визначаються законодавством України.

5. Підстави для розгляду питання передачі об’єктів в оренду.

5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від Рожнівської

сільської ради, виконавчого комітету Рожнівської сільської ради, осіб, які

можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення, пропозиція

може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 3 цього Положення.

5.2. Рожнівська сільська рада та виконавчий комітет Рожнівської

сільської ради регулярно надають інформацію у засобах масової інформації або в

мережі Інтернет про об’єкти, що пропонуються в оренду.

5.3. Для розгляду питання передачі об’єктів в оренду фізичні та юридичні

особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я

орендодавця та документи згідно з переліком, визначеним в у п.п. 5.4 цього

Положення.

5.4. Перелік документів, які подаються заявником:

5.4.11.1. Заява на ім’я орендодавця про намір узяти в оренду майно, із

зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних

реквізитів заявника.

5.4.11.2. Копія статуту та установчого договору (у разі звернення

господарського товариства із заявою про оренду); копія свідоцтва про державну

реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності для фізичної особи - суб’єкта

малого підприємництва; копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи.

5.4.11.3. Довідка органу статистики про включення орендаря – юридичної

особи до ЄДРПОУ.

5.4.11.4. Копія довідки про взяття на облік платника податку.

5.4.11.5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану

вартість (форма № 2-р).

5.4.11.6. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду

діяльності (за наявності такого).

5.5. Копії документів надаються також Рожнівській сільській раді.

5.6. Передача майна, що перебуває у спільній власності територіальної

громади села Рожни Броварського району в орендне користування

здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та враховуючи це

Положення.

6. Порядок передачі комунального майна, що перебуває у спільній

власності територіальної громади села Рожни Броварського району в

орендне користування на конкурсних засадах.

6.1. Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних

засадах, крім випадків, передбачених пунктом 12. цього Положення.

6.2. Конкурс на право оренди (надалі - конкурс) проводиться щодо майна,

яке не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб, за рішенням

Рожнівської сільської ради.

6.3. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним

чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду,

економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та

збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для

розвитку суб’єктів господарювання.

6.4. Конкурс, згідно з цим Положенням, полягає у визначенні переможця,

який запропонував найвищу орендну плату та найкращі умови щодо експлуатації

об’єкта оренди і співпраці з територіальною громадою села.

6.5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення

конкурсу покладається на Орендодавця.

6.6. Орендодавець (балансоутримувач) зобов’язаний підготувати пакет

документів стосовно оренди для розгляду на конкурсну комісію по оренді

комунального майна (надалі – Комісія) наступні документи:

-          завірену копію поповерхового плану або схему споруди, з

зазначенням об’єкту оренди (для нерухомого майна);

-          довідку-характеристику об’єкта оренди та інформацію про

площу об’єкта оренди;

      -    довідку про балансову вартість об’єкта;

6.7. Положення про Комісію та її склад затверджується розпорядженнями

сільського голови села Рожни.

6.8. До дня проведення конкурсу заявник повинен здійснити огляд об’єкта

оренди.

6.9 Зміна цільового використання об’єкта оренди, наданого в оренду за

конкурсом, до закінчення терміну договору оренди не допускається.

7. Умови конкурсу.

7.1. Орендодавець розробляє умови конкурсу на право оренди об’єктів

комунальної власності територіальної громади села Рожни Броварського

району та подає на затвердження Комісії.

7.2. Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики

розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що

перебуває у спільній

власності територіальної громади села Рожни Броварського району, затвердженої рішенням Рожнівської сільської ради (далі – Методика), остаточний розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу;

7.3. Визначення ринкової вартості майна проводиться незалежним експертом.

7.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до

нормативних актів та чинних стандартів, юридичними особами (експертами) на

замовлення Орендодавця або одним заявником за наявності дозволу орендодавця.

7.5. Витрати на проведення експертизи відшкодовуються орендарем

протягом місяця від часу укладення Договору оренди.

7.6. Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її

проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.

7.7. Звіт про експертну оцінку об’єкта оренди, затверджується Рожнівською сільською радою.

7.8. Конкурс передбачає наступні обов’язкові умови:

- зобов’язання усіх учасників конкурсу щодо дотримання умов

збереження, відновлення та використання об’єкта;

- збереження спеціалізації об’єкта оренди;

- щодо оренди цілісно-майнового комплексу - спеціальні умови, що

випливають із соціально-економічного розвитку села.

7.9. Комісія може визначити інші додаткові умови конкурсу.

8. Умови участі в конкурсі. Конкурсні пропозиції.

8.1. До участі у конкурсі допускаються особи, які можуть бути орендарями

відповідно до пункту 4 цього Положення і своєчасно подали наступні документи

передбачені п. 5.4 цього Положення, а також:

8.1.1. заяву, на ім’я голови Комісії, про участь у конкурсі;

8.1.2. належно оформлене доручення (для представників фізичних та

юридичних осіб);

8.1.3 відомості про банківський рахунок (при його наявності);

8.1.4. письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про

учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в

гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 кв.м. за місяць), умови

використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта його

модернізацію тощо.

8.2. Заявнику необхідно заповнити анкету.

8.3. Конкурсні пропозиції надаються в конвертах з написом "На конкурс",

запечатаних та скріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або

підписом заявника.

8.4. Секретарем Комісії заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу

заносяться до книги реєстрації, в якій зазначається:

- дата подачі заяви, порядковий номер учасника;

- прізвище ім’я та по батькові або назва суб’єкта підприємницької

діяльності, їх представника.

- відповідність поданих пропозицій вимогам цього Положення.

8.5. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає

розголошенню.

8.6. Заяви від нових претендентів приймаються протягом 20ти календарних

днів з дня опублікування повідомлення про конкурс.

9. Оголошення.

9.1. З метою постійного доступу суб’єктів підприємницької діяльності до

інформації щодо майна, яке пропонується до передачі в оренду, в друкованих

засобах масової інформації Рожнівською сільською радою розміщується

інформація про вільні приміщення.

9.2. Секретар оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на право

оренди об’єктів права спільної власності територіальної громади села Рожни

Броварського району в друкованих засобах масової інформації.

9.3. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

9.3.1. інформація про об'єкт:

- назва об’єкта оренди,

- місцезнаходження,

- балансоутримувач;

- для нерухомого майна – технічна характеристика;

9.3.2. ринкову вартість;

9.3.3. термін оренди;

9.3.4. початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального

майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни,

зазначивши базовий місяць (місяць експертної оцінки), цільове використання та

застосовану орендну ставку.

9.3.5. умови надання в оренду (основні положення договору):

9.3.5.1. цільове використання об'єкта оренди;

9.3.5.2. майно передається в оренду з/без права на приватизацію та

передачі в суборенду (в залежності від об’єкта оренди);

9.3.5.3. орендар повинен протягом місяця після укладення договору

оренди застрахувати орендоване майно на суму не нижче його ринкової (за

звітом про оцінку) вартість та надати орендодавцю копії страхового полісу;

9.3.5.4. орендар має забезпечити збереження орендованого майна,

запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно та прилеглу

територію в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами

пожежної безпеки;

9.3.5.5. орендар повинен дотримувати вимог експлуатації об'єкта;

9.3.5.6. орендар має здійснювати певні види ремонтних робіт;

9.3.5.7. дотримання орендарем екологічних норм експлуатації об’єкта;

9.3.5.8. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

9.3.5.9. щоквартально до 15-го числа проводити з орендодавцем звірку

взаєморозрахунків орендних платежів і оформляти відповідні акти звірки;

9.3.5.10. виконання умов договору оренди;

9.3.6. кінцевий термін прийняття конкурсної документації;

9.3.7. дату проведення конкурсу;

9.4. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається

додатково інформація щодо:

9.4.1. виду виробничої діяльності;

9.4.2. обсягу виробничої діяльності;

9.4.3. кількості і складу робочих місць.

9.5. Протягом 15-ти днів з дня публікації оголошення про проведення

конкурсу Секретар:

- ознайомлює претендентів на участь у конкурсі із затвердженими Комісією

умовами, про що свідчить підпис претендента на другому примірнику умов, який

долучається до пакету документів;

- приймає та реєструє заяви з необхідним пакетом документів на участь у

конкурсі.

10. Конкурсна комісія.

10.1. Функції Конкурсної комісії виконує Комісія з оренди комунального

майна, що перебуває у спільної власності територіальної громади села Рожни

Броварського району.

10.2. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться по мірі

необхідності. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право

заслуховувати на своїх засіданнях пояснення представників орендодавця,

ініціаторів оренди комунального майна чи їх представників, учасників конкурсу,

інших осіб.

10.3. На засіданні Комісії мають бути присутні члени Комісії особисто.

10.4. Основними завданнями та функціями Комісії є:

10.4.1.1. Розгляд питань та надання пропозицій орендодавцю та органу,

уповноваженому управляти майном щодо передачі в оренду комунального майна

поза конкурсом чи на конкурсних засадах;

10.4.1.2. визначення умов та терміну проведення конкурсу;

10.4.1.3. розгляд пропозицій учасників конкурсу;

10.4.1.4. визначення переможця конкурсу;

10.5. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше

2/3 усіх членів Комісії та оформлюються протокольно.

10.6. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

10.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання Комісії;

- головує на засіданнях Комісії;

- дає доручення членам Комісії;

- організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії.

10.8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало

більше половини присутніх на засіданні членів комісії. Голова Комісії має

ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця

конкурсу чи з інших питань голоси членів Комісії розділилися порівну.

10.9. Секретар Комісії:

- готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу;

- готує пропозиції, щодо переліку претендентів, яких

пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які

не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

-приймає подані претендентами документи, які відповідають

вимогам п. 8.1 Положення;

-повідомляє претендента про недопущення його до участі у

конкурсі у разі неналежного оформлення документів;

-приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції;

-готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

-оформляє протокол засідання комісії;

10.10. При виявленні неналежного оформлення заявником документів,

секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних

пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.

10.11. Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар

передає заяви для розгляду голові Комісії.

10.12. Заяви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються

Комісією в день конкурсу.

10.13. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються

у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної

Комісії.

10.14. Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати

додаткові документи у учасників конкурсу за їх згодою.

10.15. У разі відсутності голови Комісії його функції покладаються на

заступника голови Комісії.

11. Проведення конкурсу.

11.1. Конкурс проводиться не раніше - 20 днів з дня оприлюднення

оголошення конкурсу, в спосіб встановлений п. 9.2. Положення.

11.2. Секретар надає Комісії перелік претендентів на участь у конкурсі,

конкурсну документацію та зауваження щодо відповідності наданих документів

вимогам зазначених в пункті 8.1., 8.2. Положення.

11.3. Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються на засіданні

Комісії в безпосередній присутності учасників конкурсу.

11.4. Конкурсна документація не оформлена належним чином, розкриті

(розпечатані) конверти з конкурсними пропозиціями не розглядаються і

повертаються секретарем Комісії заявнику.

11.5. До участі у конкурсі згідно з рішенням Комісії допускаються

претенденти, які виконали умови конкурсу, передбачені п. 8.1. цього Положення.

11.6. Процедура проведення конкурсу є відкритою.

11.7. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше

фізичних чи юридичних осіб в один етап, на якому визначається переможець

відповідно до умов конкурсу та пропозицій Комісії. Комісія визначає переможця

більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

11.8. Комісія стосовно кожного об’єкта конкурсу за результатами

голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено

договір оренди за наявності згоди останнього, у разі не укладання такого

договору з переможцем конкурсу, протягом 41 календарного дня з дати рішення,

про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

11.9. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший

розмір орендної плати у гривнях, при обов'язковому виконанні інших умов

конкурсу.

11.10. У разі надходження від учасників конкурсу двох і більше конкурсних

пропозицій з однаковим найбільшим розміром орендної плати Комісія надає

можливість учасникам внести зміни до конкурсних пропозицій.

11.11. У разі надходження однієї пропозиції або якщо до участі в конкурсі

допущений один претендент, який виконав умови конкурсу і його конкурсна

пропозиція перевищує стартову орендну плату, конкурс не проводиться і Комісія

приймає рішення про надання в оренду майна єдиному заявнику та укладення з

ним договору оренди.

11.12. Після закінчення засідання конкурсної Комісії складається протокол,

який підписується головою та секретарем Комісії.

11.13. У протоколі засідання Комісії зазначаються:

- інформація про об'єкт оренди;

- відомості про претендентів;

-  рішення про допущення претендентів до участі в конкурсі;

- конкурсні пропозиції і зобов'язання учасників;

- рішення про визначення переможця.

11.14. Учасник конкурсу, який визначений переможцем, інформується

Секретарем письмово, в триденний термін з дати прийняття рішення Комісією.

11.15. Секретар інформує учасників конкурсу, які не визнані переможцем,

про результати конкурсу, письмово, в п’ятиденний термін з дати засідання

Комісії.

11.16. Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії

договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до

участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх

письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

11.17. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі,

запропонованому переможцем конкурсу та інші зобов’язання переможця

конкурсу, зазначені в конкурсних пропозиціях.

12. Передача в оренду комунального майна, що перебуває у спільній

власності територіальної громади села Рожни Броварського району поза

конкурсом.

12.1. Спільне майно територіальної громади села Рожни Броварського

району передається в оренду поза конкурсом:

12.1.1.1. комунальним підприємствам Рожнівської сільської ради ;

12.1.1.2. в разі погодинної оренди;

12.1.1.3. в суборендне користування;

12.1.1.4. в інших випадках, передбачених законом та цим Положенням.

13. Порядок укладання договорів оренди

13.1. Проект договору оренди погоджується комісією з питань житлово-

комунального

господарства,

будівництва,

побутового,

транспортного

обслуговування .

13.2. Підставою для укладення орендодавцем договору оренди

комунального майна що перебуває у спільній сумісній власності є рішення

Рожнівської сільської ради та виконкому Рожнівської сільської ради.

13.3. Порядок погодження та укладання договорів оренди:

Документів, в продаж 5-ти календарних дні.

13.3.1.Орендодавець подає проекту договору оренди на погодження комісії -

з дня отримання пакету пакету документів, впродовж 5-ти календарних днів.

13.3.2. Голова комісії погоджує проект – в продовж 3-х  з дня надання проекту договору орендодавцем.

13.3.3. Заявники (яким надається майно в оренду поза конкурсом) та переможці

конкурсу зобов’язані отримати від орендодавця погоджений проект договору

оренди – через 30 календарних дні з дня прийняття рішень радами або рішення Комісією.

13.3.4. Переможці конкурсу /заявники/, у разі згоди з умовами, визначеними в проекті

договору, підписують договір та отримують свій екземпляр договору – в термін, визначений п. 13.5 цього Положення..

13.3.5. Орендодавець надає по примірнику договору з усіма додатками на Комісію для

реєстрації – до кінця звітного періоду.

13.3.6. Комісія реєструє та повертає його орендодавцю.

13.4. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.

13.5. У разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з

дня прийняття рішення Комісією про визначення переможця конкурсу (у разі

передачі в оренду на конкурсних засадах) або рішення Рожнівської сільської

ради (у разі передачі в оренду поза конкурсом), з вини переможця конкурсу чи

заявника відповідно, рішення втрачає чинність, в частині надання дозволу

орендодавцю на укладання договору оренди з переможцем конкурсу чи

заявником відповідно.

13.6. Договори оренди, які укладаються на термін три і більше років,

підлягають нотаріальному посвідченню.

13.7. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на

орендаря.

13.8. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню

вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

13.9. Договір оренди складається в двох примірниках: по одному

примірнику для орендодавця, орендаря об'єкта оренди.

13.10. Рожнівська сільська рада веде реєстр договорів оренди.

13.11. Відмітка про реєстрацію договору оренди розміщується в правому

верхньому куті першої сторінки договору.

13.12. В разі відмови переможця конкурсу укласти договір оренди, в термін

встановлений даним Положенням, договір укладається з учасником конкурсу,

який визначений Комісією таким, з ким може бути укладено договір оренди, за

його згоди.

13.13. У разі відмови переможця конкурсу та відсутності згоди іншого

учасника, конкурс проводиться повторно.

13.14. Об’єкт оренди повинен бути застрахований орендарем на користь

орендодавця протягом першого місяця після укладення договору оренди.

13.15. Оцінка об’єктів оренди передує укладенню Договору оренди.

13.16. Оплата витрат на проведення страхування здійснюється орендарем.

13.17. До договору оренди майна додаються:

- розрахунок орендної плати;

- акт розмежування площі;

- витяг з протоколу комісії стосовно конкурсних пропозицій;

- копію затвердженого висновку про вартість майна;

- акт прийому передачі об’єкта оренди;

- схема або поповерховий план з зазначенням частини

орендованої площі об’єкта;

- інші документи в залежності від об’єкта оренди.

14. Істотні умови договору.

14.1. Істотними умовами договору оренди є:

14.1.1. об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її

індексації);

14.1.2. термін, на який укладається договір оренди;

14.1.3. орендна плата

з урахуванням її індексації (визначена на

конкурентних засадах для суб’єктів господарювання, або згідно з методикою для

неприбуткових організацій, або пільгова встановлена рішенням Рожнівської

сільської ради);

14.1.4. порядок використання амортизаційних відрахувань;

14.1.5. порядок відновлення орендованого майна та умови його повернення;

14.1.6. виконання зобов'язань;

14.1.7. забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня),

порука, завдаток, гарантія тощо;

14.1.8. відповідальність сторін;

14.1.9. обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-

епідемічної безпеки орендованого майна;

14.1.10. порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта

оренди;

14.1.11. страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

14.2. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші

умови.

15. Орендна плата.

15.1. Орендна плата є платежем, який вносить орендар на зазначений

орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності.

15.2. Орендна плата використовується в порядку, визначеному бюджетним

законодавством та Методикою.

15.3. Орендна плата встановлюється, як правило, в грошовій формі. В

залежності від специфіки виробничої діяльності орендаря за згодою сторін,

встановлюється у натуральній або комбінованій формі, шляхом передачі

орендодавцеві товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

15.4. Орендна плата розраховується згідно Методики, або за розміром

орендної плати, запропонованому на конкурсі.

15.5. Основою для розрахунку орендної плати повинна служити

проведена, та відповідно затверджена, оцінка ринкової вартості об’єкту оренди.

15.6. Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у

випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з

цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

15.7. Термін внесення орендної плати визначається договором.

15.8. За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує пеню у

відповідності до умов договору за кожний день порушення строку.

15.9. При відсутності можливості погашення заборгованості з орендної

плати в грошовій формі, вона може бути здійснена шляхом передачі у спільну

власність територіальної громади села Рожни Броварського району належних

орендарю майна, продукції, виконання робіт, надання послуг в порядку,

передбаченому чинним законодавством та за згодою власника орендованого

майна.

16. Продовження терміну дії договору оренди.

16.1. Продовження терміну дії договорів оренди відбувається у спосіб,

передбачений чинним законодавством.

16.2. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним

чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших

рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо

орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має

намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен

письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення

терміну договору.

16.3. За 45 днів до закінчення терміну договору оренди орендодавець

подає на розгляд Комісії:

-          довідку про виконання умов договору оренди орендарем за

минулий період;

      - акт обстеження орендованого майна;

      - копія страхового полісу орендаря за попередній період оренди;

      - інші документи, в залежності від об’єкту оренди (при необхідності).

16.4. Комісія розглядає матеріали подані Орендодавцем про закінчення

термінів договорів оренди та стан виконання основних умов сторонами та надає

пропозиції для підготовки відповідних проектів рішень Рожнівської сільської

ради.

16.5. Заявнику може бути відмовлено в оренді на новий термін у випадку:

16.5.1. якщо орендар не виконував або порушував умови договору оренди;

16.5.2. прийняття Рожнівською сільською радою рішення про

реконструкцію об’єкта;

16.5.3. прийняття Рожнівською сільською радою рішення про відчуження об’єкта;

16.5.4. включення майна до переліку об’єктів, які зарезервовані для

розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

державних та комунальних організацій;

16.5.5. якщо запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди

не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на території

його розташування;

16.5.6. прийняття Рожнівською сільською радою рішення про включення

об'єкта до переліку об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди;

16.5.7. та в інших випадках.

17. Порядок передачі в суборенду.

17.1. Питання передачі частини орендованого приміщення в суборендне

користування вирішується рішенням Рожнівської сільської ради за поданням

Комісії, без конкурсу.

17.2. У разі прийняття рішення про передачу майна в суборенду,

укладається договір суборенди.

17.3. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від

виконання умов договору оренди.

17.4. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових

комплексів.

17.5. Для розгляду питання секретарю подаються:

- заява орендаря, з яким укладено договір оренди майна;

- погодження орендодавця;

- копія поверхового плану об'єкта оренди завірена орендарем по

основному договору оренди із зазначенням орендованих приміщень та

приміщень, які плануються передати в суборенду.

17.6. Заява має містити такі дані:

- повна назва юридичної або фізичної особи;

- поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу

місцезнаходження;

- контактні телефони заявника;

- вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта

підприємницької діяльності;

-дані про об’єкт оренди:

 балансоутримувач,

 адреса,

 поверх, підвал/напівпідвал, (характеристика)

 площа, яка, в разі надання дозволу, буде надана третій особі в

суборендне користування,

 мета використання майна третьою особою;

-дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності).

17.6.1. для третьої сторони, яка є юридичною особою:

- документи, що посвідчують повноваження представника

юридичної особи (доручення);

-копія паспорта (стор. 1, 2, 11) представника юридичної особи;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію;

-копія статуту або положення для юридичної особи;

-копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій.

- копія довідки органу статистики про внесення особи на облік;

- копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це

передбачено законодавством (при необхідності);

17.6.2. для третьої сторони, яка є фізичною особою:

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11) заявника або належним чином

оформлене доручення, видане представнику фізичної особи;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для

фізичної особи;

-копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб'єкта

підприємницької діяльності;

-копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

-копія документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної

особи;

-довідку про вид діяльності;

17.7. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії

договору оренди основного орендаря.

17.8. Розмір площі, яка надається в суборендне користування не може

перевищувати 50 відсотків орендованої площі.

17.9. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати

орендаря.

17.10. Договір суборенди та розрахунок плати за суборенду підлягає

обов’язковому погодженню Комісією.

18. Внесення змін до договорів оренди, встановлення пільгових

орендних ставок.

18.1. Зміни та доповнення до договору оренди, вносяться на підставі

рішення Рожнівської сільської ради за поданням Комісії, шляхом укладення

додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди та підлягають

обов’язковому погодженню Комісією.

18.2. Питання щодо встановлення пільгової орендної плати, її терміну або

відмови у її встановленні вирішуються на сесії Рожнівської сільської ради.

19. Прикінцеві положення.

19.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна

в межах своїх повноважень здійснює орендодавець. При наявності порушень

умов договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені

чинним законодавством та цим Положенням.

19.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним

законодавством України.

 

Секретар сільської ради                                        Г.М.Хавро