rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
Проект рішення на 2020 р

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Проект рішення


"    "

                                             N

Про сільський бюджет

Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області

на  2020  рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Рожнівська сільська рада Броварського району Київської області вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 5654309,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 5594309,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету 60000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  5654309,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету 5494309,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 160000,00 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 100000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 100000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 28271,55 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 5594309 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються сільською радою до спеціального фонду сільського бюджету у 2020 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду сільських бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 72  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України). а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

  • Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
  • Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
  • Податок на майно;
  • Земельний податок;
  • Орендна плата за землю;
  • Єдиний податок;
  • Адміністративні збори та платежі;
  • Державне мито.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69` Бюджетного кодексу України. а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

- надходження від орендної плати за користування комунальним майном;

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені статею 70 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69` Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

Оплата праці працівників бюджетних установ ;

- Нарахування на заробітну плату ;

- Придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів ;

- Забезпечення продуктами харчування ;

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

- Обслуговування державного боргу;

- Поточні трансферти населенню;

- Поточні трансферти місцевим бюджетам;

11. Надати повноваження сільському голові, щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною сільською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, укладати в установленому порядку , угоди з установами банків державного сектору на обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ.

14. Головному розпоряднику та одержувачу коштів сільського бюджету  на  виконання норм Бюджетного кодексу України :

1) на виконання ст. 28 Бюджетного кодексу України та Наказу Міністерства фінансів № 836 від 26.08.2014 затвердити паспорта бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)  на виконання статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетною установою, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

7) не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2020;

8) установити, що сільський голова утримує чисельність працівників та здійснює фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затверджених у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

9) виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів перераховувати на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банків;

10) здійснювати контроль за використанням коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

15. Надати право сільському голові, щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

16. Це рішення набуває чинності з 01.01.2020 року.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Виконавчому комітету Рожнівської сільської ради оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контролю за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін..
Сільський голова                                        В.М.Кабиш