rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

  

 

                             РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Проект рішення

 

 

Про внесення змін до рішення

ро встановлення місцевих податків

та зборів"

 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, з метою застосування положень ст. 69  Бюджетного кодексу України, на підставі п.п.265.5.1 п.265.5 ст. 265 Податкового кодексу України, з метою збільшення наповнення місцевого бюджету, керуючись ст. 25, п.24 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Рожнівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до діючого рішення сесії сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів»  та додатку до цього рішення такі зміни:

 1) у пункті 1.3:

 

підпункт 1.3.1 доповнити словами "в тому числі його частка";

 

підпункті 1.3.2:

 

підпункт "в" викласти в такій редакції:

 

 "в) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника";

 

 доповнити підпунктом "д" такого змісту:

 

 "д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину";

 

 2) у пункті 1.4:

 

підпункт 1.4.1 доповнити словами "в тому числі його часток";

 

 у підпункті 1.4.2 після слова "нерухомості" доповнити словами "в тому числі їх часток";

 

 у підпункті 1.4.3 після слова "нерухомості" доповнити словами "в тому числі їх часток", а слова "площі об’єкта" замінити словами "площі кожного окремого об’єкта";

 

 у підпункті 1.4.4 слова "податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів" замінити словами "податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 1.5.1 пункту 1.5 цієї статті";

 

 3) у пункті 1.5:

 

 у підпункті 1.5.1:

 

 в абзаці першому слова "об’єкта житлової нерухомості, що перебуває" замінити словами "об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають";

 

 у підпункті "а" слово "квартири" замінити словами "квартири/квартир незалежно від їх кількості";

 

 у підпункті "б" слово "будинку" замінити словами "будинку/будинків незалежно від їх кількості";

 

 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

 

 "в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів".

 

 У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

 

 абзац п’ятий викласти в такій редакції:

 

 "Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік)";

 

 доповнити абзацом шостим такого змісту:

 

 "Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності)";

 

 доповнити підпунктом 1.5.2 такого змісту:

 

 "1.5.2. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

 Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту";

 

 4) у пункті 1.6:

 

підпункт 1.6.1 викласти у такій редакції:

 

 "1.6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування";

 

 абзаци другий та третій замінити підпунктами 1.6.2 і 1.6.3 такого змісту:

 

 "1.6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

 

 а)  1 відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 

 б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

 

 в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

 

 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

 

 1.6.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

 

 а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 

 б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів";

 

 5) у пункті 1.8:

 

підпункт 1.8.1 викласти в такій редакції:

 

 "1.8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

 

 а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 1.5.1 пункту 1.5 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 

 б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 1.5.1 пункту 1.5 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 

 в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 1.5.1 пункту 1.5 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 

 г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості";

 

 у підпункті 1.8.2:

 

 абзац перший викласти в такій редакції:

 

 "1.8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 1.8.1 пункту 1.8 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)";

 

в абзаці другому після слів "виникло право" доповнити словом "валасності", а слова "орган державної податкової служби" замінити словами "контролюючий орган";

 

 доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

 

 "Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

 Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів";

 

підпункт 1.8.3 викласти в такій редакції:

 

 "1.8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 

 об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 

 розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 

 права на користування пільгою із сплати податку;

 

 розміру ставки податку;

 

 нарахованої суми податку.

 

 У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення";

 

 у підпункті 1.8.4. пункту 1.8 слова "органам державної податкової служби" замінити словами "контролюючим органам", а після слів "відповідного кварталу" доповнити словами "в порядку";

 

 в абзаці першому підпункту 1.8.5 слова і цифру "до 1 лютого" замінити словами і цифрами "до 20 лютого" та слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючому органу";

 

у підпункті 1.9.2. пункту 1.9 слова "орган державної податкової служби" замінити словами "контролюючий орган";

 

 6) підпункт 1.10.1 пункту 1.10 доповнити абзацом другим такого змісту:

 

 "Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів".

 

 2.  Дане рішення "Про внесення змін до  рішення ро встановлення місцевих податків та зборів" набуває чинності з 01.01.2014 року.

 

3. Виконавчому комітету Рожнівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього Рішення до Броварської ОДПІ.

 

 

 

Сільський голова                                        Т.І.Мехед

 

 

 АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Рожнівської сільської ради «Про внесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на наступний бюджетний період», а саме до «Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про внесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на наступний бюджетний період», а саме до «Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки»

 

підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”.

 

1. Проблема, яку планується розв’язати.

 Згідно ст.ст. 10,12 Податкового кодексу України органами місцевого самоврядування встановлюється  податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків - на 250 кв. метрів.

 

 Відповідно до Податкового кодексу України ставки податку встановлюються сільською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

 · для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів та житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 · для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів та житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

2. Метою регулювання є:

 - отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету ;

 - забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України

 - відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

 Альтернативою зазначеному регулюванню є відмова від регулювання, при якій згідно зі ст.12.3.5 розділу І ПКУ будуть застосовуватися мінімальні ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що призведе до втрат бюджету

 

4. Механізм розв’язання проблеми.

 Проблему наповнення доходної частини сільського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Рожнівської сільської ради «Про внесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на наступний бюджетний період», а саме до «Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки».

 Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Рожнівської сільської  ради у мережі Інтернет та на дошках оголошень сільської ради

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

 Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:

 - отримати стабільні надходження до сільського бюджету;

 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

 Позитивними факторами будуть:

 - додаткові надходження до сільського бюджету ;

 - здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

 Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства.

 Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА  не потребує.

 

Аналіз вигод та витрат проекту рішення.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сільської ради

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

         Згідно вимог чинного законодавства ( ст. 12 ПКУ) строк дії регуляторного акта обмежений. Регуляторний акт має дію у 2014 році. До запропонованого регуляторного акту можуть бути внесені зміни у разі внесення змін до податкового законодавства на державному рівні.

 

8. Показники результативності регуляторного акту.

Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

 

 

Секретар  сільської ради                                          В.В. Кримець