rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
Заява         

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Броварського району Київської області

07412 с. Рожни, Броварського району Київської області, вул. Свободи, 41-в.

тел.(04594) 2-53-84 ідентиф. код 04359092


21.10.2019 №912


ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01004, КИЇВСЬКА область, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, місто КИЇВ, вулиця БАСЕЙНА, будинок 1/2-А

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

«Детальний план території земельної ділянки площею 2.0 га,

для індивідуальної житлової забудови,

в с. Рожни, Рожнівської сільської ради, Броварського району, Київської області


1.

Замовник

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області.

2.

Вид та основні цілі документа        державного

планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території на земельну ділянку площею 2,0000га для індивідуальної житлової забудови в с. Рожни, Рожнівської сільської ради, Броварського району, Київської області планується розробити з метою:

  • уточнення        положень Генерального

плану с. Рожни;

  • уточнення планувальної структури,

просторової композиції, параметрів забудови та        ландшафтної        організації        території

індивідуальної житлової забудови;

  • обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;

Орієнтовна площа території детального планування 2,0000га.


3.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для

Реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення

місцезнаходження,розмір, потужності або розміщення ресурсів)

Видів планованої діяльності та об'єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

4.

Ймовірні наслідки - для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

  • ймовірне зниження якості атмосферного повітря через підвищення транспортного руху
  • збереження існуючих дерев шляхом включення їх до меж озеленених та благоустроєних зон;
  • порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;
  • акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;
  • на соціальне середовище - створення

нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.


-        Для територій з

природоохоронним

статусом

Об'єкти природно-заповідного фонду в межах території проекту та на прилеглих територіях відсутні.


- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, відсутні


5.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У разі не затвердження детального плану території альтернативні варіанти використання території будуть розглянуті на засіданні архітектурно-містобудівної ради при РДА Броварського району Київської області.

6.

Дослідження,        які

необхідно        провести,

методи і критерії, що використовуватимуться під        час        стратегічної

екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам.

Основні методи        під час стратегічної

екологічної оцінки:

розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою;

проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо        врахування

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації.

7.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення

та пом'якшення негативних наслідків

виконання документа

державного планування

-        Розроблений        у        відповідності        до

державних будівельним нормам, санітарних норма і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8.

Пропозиції щодо

структури та змісту звіту про стратегічну

екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у складі містобудівної        документації звітом        про

стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

9.

Орган, до якого

подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Рожнівської сільської ради (07412, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожни, вул. Свободи, 41-в) у строк, що не перевищує 15 днів з дня опублікування цієї заяви.


Голова Рожнівської сільської ради

Броварського району Київської області                                     В.М. КАБИШ